Gå til hovedindhold

Beregning af indkomstgrundlag ved fratræden

Spørgsmål
I slutningen at 2009 søgte jeg sygepension på grund af sclerose, og jeg blev så siden opsagt fra min arbejdsplads med et halvt års varsel. Når jeg fratræder pr. 1.6.2010 får jeg udbetalt en fratrædelsesgodtgørelse svarende til et halvt års løn.

Mit spørgsmål er, om der i den forbindelse modregnes i førtidspensionen?

Min ansøgning om pension hos mit pensionsselskab er på plads. Hos kommunen bliver sagen afgjort i denne måned, og der skulle, ifølge min sagsbehandler, ikke være problemer med at få den bevilget.
Svar
Ankestyrelsen har ved afgørelse SM P-03-98 taget stilling til hvorledes fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærloven skal indgå ved beregning af førtidspension. Fratrædelsesgodtgørelsen indgår i beregningen med det reducerede beløb, som efter ligningsloven medregnes i den personlige indkomst:

Pension - beregning - fratrædelsesgodtgørelse - personlig indkomst

Resumé:

Fratrædelsesgodtgørelse *) efter funktionærloven skulle indgå i indtægtsgrundlaget ved beregningen af førtidspension med det (reducerede) beløb, som efter ligningsloven medregnes i den personlige indkomst. Da fratrædelsesgodtgørelsen svarede til tre måneders løn, skulle beløbet henføres til en tre-måneders periode.

Grundlag:

Lov om social pension - lovbekendtgørelse nr. 22 af 14. januar 1998, §§ 28 og 29

Sagsfremstilling:

Klager fik ved arbejdsophør udbetalt en fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2A, svarende til tre måneders løn. Kommunen medregnede den fulde godtgørelse i klagers indtægtsgrundlag og omregnede herefter pensionen for en periode på tre måneder. Ankenævnet tiltrådte kommunens afgørelse med den begrundelse, at fratrædelsesgodtgørelsen var personlig indkomst, jf. personskattelovens § 3.

Ankenævnet lagde vægt på, at personlig indkomst omfatter alle de indtægter, der indgår i den skattepligtige indkomst, og som ikke er kapitalindkomst. Det forhold, at fratrædelsesgodtgørelsen tidligere blev beskattet efter den nu ophævede lov om særlig indkomst, kunne ikke føre til et andet resultat.

I klagen til Ankestyrelsen gjorde klager bl.a. gældende, at fratrædelsesgodtgørelsen tidligere blev henført til lov om særlig indkomst, og at det ikke ved den senere ophævelse af denne lov havde været hensigten, at godtgørelsen skulle indgå ved beregningen af førtidspension.

Klageren henviste endvidere til, at fratrædelsesgodtgørelsen ikke var bestemt til at dække nogen bestemt forsørgelsesperiode. Klageren henviste endelig til Ankestyrelsens afgørelse, der er offentliggjort som SM O-61-94, hvorefter en fratrædelsesgodtgørelse ikke kunne betragtes som indtægt. Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om fratrædelsesgodtgørelsen skulle indgå i indtægtsgrundlaget ved beregning af førtidspension.

Note: Se også SM O-53-92 og SM O-61-94.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at fratrædelsesgodtgørelsen skulle indgå i beregningen af klagers førtidspension i det omfang godtgørelsen indgik i den personlige indkomst.Ankestyrelsen lagde vægt på, at fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2A indgår i den personlige indkomst efter reglerne i ligningslovens § 7 O. Efter §§ 28 og 29 i lov om social pension udgøres indtægtsgrundlaget ved beregningen af førtidspension bl.a. af personlig indkomst, og der er ikke hjemmel til at bortse fra beløbet ved beregningen af førtidspension. Ankestyrelsen fandt ligesom nævnet, at beløbet skulle henføres til en periode på tre måneder.

Ankestyrelsen lagde herved vægt på, at godtgørelsen svarede til tre måneders løn.

For så vidt angik klagers henvisning til SM O-61-94 bemærkede Ankestyrelsen, at den omhandlede sag vedrørte udbetaling af en godtgørelse efter ligebehandlingsloven, som ansås for en godtgørelse for en ikke økonomisk skade, således at der skulle bortses fra den ved vurderingen af det økonomiske behov for løbende kontanthjælp efter bistandsloven. Fratrædelsesgodtgørelse er derimod anset som indtægt ved afgørelsen af, om der kunne udbetales løbende hjælp efter bistandsloven, jf. SM O-53-92.

Ankestyrelsen lagde ved denne afgørelse vægt på, at godtgørelsen var en ikke kapitaliseret éngangsydelse/lønkompensation, som klager ikke havde bidraget til gennem opsparing, ligesom godtgørelsen i skattemæssig henseende betragtedes som indtægt.

Ankestyrelsen tiltrådte således ankenævnets afgørelse. Ankestyrelsen bemærkede dog, at godtgørelsen alene indgik i den personlige indkomst med et reduceret beløb, jf. ligningslovens § 7 O, og at der desuden skulle foretages fradrag for arbejdsmarkedsbidrag.***

SM P-03-98. Udsendt 15. marts 1998. Afgjort 17. december 1997. Den Sociale Ankestyrelse j.nr. 200155-97.