Beregning
d. 30 marts 2012

Jeg køber et solcelleanlæg (6kWh), og det vil jeg fratrække på min udvidet selvangivelse efter erhvervsreglerne. Det betyder intet for dagpengemodtagere, som mig, men i mine 12 år til folkepension vil jeg formentlig blive modtager af både ledighedsydelse, fleksydelse og førtidspension. Jeg vil blive beskattet af el produktionen (2 - 3 t kr. pr. år)
Modregnes det i ovenstående ydelser?

Beregning af ledighedsydelse fremgår af bekendtgørelse nr. 1236 af 4.11.2010, bekendtgørelsen kan læses her https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=133006
Beregning af fleksydelse fremgår af bekendtgørelse nr. 871 af 6.7.2007, kan læses her https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=31311#K4      
samt vejledning nr. 113 af 28.12.2011, kan læses her https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139736   

Der er ikke taget særskilt stilling til indtægt, som du beskriver. Det vil derfor være din kommune, der skal træffe afgørelsen og afhængig af afgørelsen vil der være klagemulighed, hvorefter der vil kunne blive taget principiel stilling.  

Med hensyn til beregning af førtidspension fremgår beregning af indtægtsgrundlag af lovens § 32 a:

Lov om social pension   

§ 32 a. Indtægtsgrundlaget for førtidspension opgøres på grundlag af pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers samlede indtægt. Indtægtsgrundlaget opgøres således:
1) Personlig indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst, der anvendes til beregning af indkomstskat efter personskattelovens § 7, dog før de deri nævnte grundbeløb og bundfradrag, samt aktieindkomst, der beskattes efter personskattelovens § 8 a, stk. 1 og 2, bortset fra aktieudbytte op til 5.000 kr.
2) Opgørelsesperioden for indtægtsgrundlaget efter nr. 1 er det senest afsluttede indkomstår. Indtægtsgrundlaget anvendes med virkning for det andet kalenderår efter indkomstårets udløb.
3) Ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget efter nr. 1 og 2 reguleres den personlige indkomst, der indgår i indtægtsgrundlaget, efter samme regler, som gælder for den forskudsregistrering, der sker på grundlag af den seneste slutligning efter kildeskatteloven.
4) Ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget efter nr. 1-3 fradrages en eventuel ægtefælles eller samlevers indtægt ved personligt arbejde opgjort efter § 27, stk. 1-3, på op til i alt 30.000 kr. i et kalenderår, hvis denne modtager folkepension. Det maksimale fradrag reduceres forholdsmæssigt, hvis ægtefællen eller samleveren kun modtager folkepension i en del af året.
Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler for, hvorledes indkomster efter stk. 1, der ikke er skattepligtige her i landet, og indkomster, som er omfattet af § 5 i lov om beskatning af søfolk, skal indgå i indtægtsgrundlaget.
Stk. 3. I indtægtsgrundlaget efter stk. 1 og 2 foretages følgende fradrag:
1) Fradrag for skattepligtig social pension og fradrag for skattepligtig pension udbetalt efter lovgivningen i en anden EU/EØS-medlemsstat og omfattet af og beregnet efter forordning (EF) nr. 883/04 om koordinering af de sociale sikringsordninger samt for pension udbetalt efter lovgivningen i et land, med hvilket der er indgået overenskomst om samordning af pension. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler for, hvorledes fradrag for pensioner som nævnt i 1. pkt., der ikke er skattepligtige her i landet, skal fradrages.
2) Fradrag for ophørsstøtte efter lov om ophørsstøtte til jordbrugere og lov om ophørsstøtte til erhvervsfiskere.
3) Fradrag for hjælp efter § 27 a og efterlevelseshjælp efter § 85 a i lov om aktiv socialpolitik.
4) Fradrag for sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge, ledighedsydelse og kontanthjælp, der er udbetalt for samme periode, hvori der foretages efterbetaling af pension, jf. § 32 d, stk. 1.
5) Fradrag for engangsbeløb efter § 15 d, stk. 4.
Stk. 4. For en pensionist, der er gift eller samlevende med en person, som ikke modtager social pension, nedsættes ægtefællens eller samleverens indtægter, der indgår i indtægtsgrundlaget, med et fradragsbeløb, jf. § 49, stk. 1, nr. 9.
Stk. 5. Ægtefællens eller samleverens indtægt opgjort efter stk. 1-4 kan højst udføre et fastsat beløb, jf. § 49, stk. 1, nr. 11
Stk. 6. Den samlede opgjorte indtægt efter stk. 1-5 afrundes nedad til nærmeste beløb, der er deleligt med 100.
Stk. 7. Den opgjorte indtægt efter stk. 6 nedsættes med et fradrag, jf. § 49, stk. 1, nr. 10.

Skrevet d. 30 marts 2012