Gå til hovedindhold

Behandling af klage

Spørgsmål

Nu har jeg efter 24 uger fået afslag på §100 med begrundelse i, at der ikke er iværksat betydelige hjælpeforanstaltninger omkring mig. Min ansøgning virker mildest talt ubehandlet i forhold til begrundelsen for afslaget, der ikke tager udgangspunkt i hverken samtaleskema eller journaler. Sagsbehandleren har ikke rettet i udgifterne eller beregnet for eksempel kørsel. Vil dette først ske, hvis jeg får medhold eller burde det være sket?

Min familie og jeg forestiller os, at min sag har samlet støv i de første 22 uger, og da jeg rykkede for svar 2. gang, så kunne jeg få mit "planlagte" afslag. Jeg har valgt at anke og har formuleret en anke, som socialkonsulenten i mit amt har sagt god for. Jeg vil dog gerne medtage en SM Cere, der er til fordel for mig og som jeg kan støtte mig i min anke? Konsulenten i mit amt kender desværre ikke nogle og jeg gør heller ikke. Jeg har læst et indlæg i et andet regi, om en person der fik omgjort sit afslag på grund af en SMer eller andre SM C'ere der giver ansøgerne medhold af forskellige årsager?

Skal SM Cerne først tages i brug, hvis anken sendes videre til ankenævnet? Vil jeg derudover, inden da, få mulighed for at udtale mig og tilføje i min ansøgning igen, efter et eventuelt afslag på anken fra kommunen, eller hvordan foregår det?

Sagsbehandleren på kommunen medsendte ikke en ankevejledning og ikke alle sagsakter, selvom jeg havde bedt om disse. Jeg fik oplysninger om, hvor anken skulle sendes hen indenfor 4 uger, men jeg ved ikke helt, hvordan det hele ellers forløber, og hvad min rolle er i dette forløb. Har kommunen 4 uger til at behandle anken?

Svar

Jeg forstår det sådan, at du har fået afslag på dækning af merudgifter, begrundet i, at du ikke tilhører personkredsen. Når du ikke er anerkendt som omfattet af reglerne i servicelovens § 100 er der ingen pligt til at vurdere udgifterne. Det vil først være relevant, når/hvis du omfattes af personkredsen, hvor man så skal vurdere om merudgifterne overstiger lovens krav om over 6.000 kr. årligt.

Jeg går ud fra, at når du har drøftet anken med socialkonsulenten er der medtaget de retssikkerhedsmæssige og sagsbehandlingsmæssige krav i anken. I henhold til Ankestyrelsens afgørelse SM C-12-06 er det et krav, at der udarbejdes et aftaleskema og sammenfatning af funktionsevnen. Der er en del afgørelser, der er hjemvist (sendt tilbage) til kommunen på grund af disse mangler.

Med hensyn til SM'er vedrørende personlig pleje tror jeg, at det du henviser til er afgørelser vedrørende tilkendelse af bistands- eller plejetillæg kombineret med bevilling af hjælp til personlig og praktisk hjælp. Da bistands- og plejetillæg kun er gældende for personer med tilkendt pension før 1.1.2003, vil det ikke kunne bruges i din sag.

Det er vigtigt, at anken er udførlig og konkret, ligesom det er vigtigt at henvise til forhold, hvor du mener sagen ikke er belyst tilstrækkeligt. Henvisning til SM'er kan ske både i anken og eventuelt også senere, når sagen ligger i Det Sociale Nævn. Kommunen skal give dig kopi af samtlige sagsakter, og såfremt det ikke er sket vil det også være relevant at gøre det gældende i anken.

Kommunen skal vurdere din anke (remonstrere) og såfremt du får medhold skal du have besked direkte, og såfremt sagen sendes til Det Sociale Nævn skal du også have besked om dette. Nævnet sender en bekræftelse til dig om, at sagen er modtaget der, og giver dig også mulighed for at få kopi af de sagsakter, som kommunen har sendt til Nævnet - det vil jeg anbefale dig at gøre brug af. Du har så mulighed for at give din mening til kende/komme med bemærkninger overfor Nævnet.

Klagefristen er 4 uger - du skal derfor have sendt din anke inden denne frist til kommunen. Kommunen skal så behandle din anke indenfor en frist af 4 uger også, og som sagt enten give dig medhold eller fastholde afslaget, og herefter sende til Nævnet. Der er desværre ingen sanktioner overfor kommunen, såfremt de ikke overholder denne frist.

Gør brug af din socialkonsulents ekspertise i sagen -  det er nemmere med konkrete svar, når man har akterne.