Gå til hovedindhold

Befordringsudgifter til behandling

Spørgsmål
Jeg har en forespørgsel i relation til § 100, om præcist hvilken afgørelse der er fastslår, at kørsel til behandling/fysioterapi, skal modregnes i prisen på den offentlig transport?

Skal loven altid tolkes, således at kørsel til behandling er lig fritidskørsel?

Nu hvor det offentliges priser er steget til det helt absurde, vil en modregning i kørsel altid være i kommunens favør. For eksempel koster et 2-zoners månedskort 900 kroner pr. 19.01.2011. Et 2-zoners årskort vil da koste godt 9700 kr efter 10% rabat.

Jeg kører godt 4.200 km til behandlinger og vil have små 8.000 kroner i kørselsudgifter (1,90 takst) til behandling.

Var jeg rask ville jeg cykle til min behandling, for det er kun godt 4-5 km. Men var jeg rask, ville jeg slet ikke have behov for behandling. Derfor giver det ingen mening, at skulle modregnes i, hvad en rask skulle betale for at komme til behandling med det offentlige - og da slet ikke nu, hvor prisen er steget så meget.

Priserne er hos Movia de sidste 10 år steget med hele 55%, hørte jeg i dag. Benzinprisen er tilsvarende kun steget 33% de sidste 10 år. Det sætter tingene i perspektiv, at udviklingen går den vej og især når vi bliver modregnet med en 55% stigning kontra en kørselstakst på 1,90 kroner.

Kunne man forestille sig, at denne problemstilling vil være med til at ændre praksis i at modregne i det offentlige?
Svar
SM 257-10 gør gældende, at statens laveste takst anvendes ved opgørelse af befordringsudgift til bl.a. behandling. Jeg tolker afgørelsen sådan, at såfremt kørsel sker i egen bil er det udgangspunktet for beregning - også uanset om bilen kører kortere på literen og som følge heraf er dyrere at køre i.

Befordring til behandlinger er en udgift begrundet i nedsat funktionsevne, som du også selv anfører, hvis du ikke havde være i denne situation ville du slet ikke skulle til behandlinger.

Jeg vil anbefale dig, at kontakte din socialrådgiver i Scleroseforeningen og ad den vej få gennemgået de sagsakter i sagen for mere konkret rådgivning.

Afgørelsen fremgår af nedenstående:

Status:

Gældende

Principafgørelse om:

merudgifter - transport - statens kørselstakst

Lov: Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 1096 af 21. september 2010 - § 100    Bekendtgørelse: Socialministeriets bekendtgørelse nr. 764 af 24. juni 2010 om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse § 5 og § 6

Resumé:

Statens laveste kørselstakst til transport i bil skulle anvendes ved beregningen af ansøgerens merudgifter til handicapbetinget kørsel til blandt andet behandling.

Ankestyrelsen fandt, at det ikke var tilstrækkeligt alene at kompensere ansøgeren i forhold til, hvor langt ansøgerens bil kørte på literen.

Der blev lagt vægt på, at statens laveste sats for godtgørelse for brug af egen bil er fastsat som de variable udgifter pr. kilometer samt et skønsmæssigt fastsat kilometerafhængigt værditab. Statens laveste sats kompenserer således alene for de variable udgifter forbundet med den enkelte kørsel og ikke for de udgifter, der er forbundet med det at have bil.

Der forelå ikke oplysninger, som gav grundlag for at fravige udgangspunktet om at bruge den laveste sats i statens regler for godtgørelse for brug af egen bil.

Afgørelse:

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i din sag om, hvorvidt man ved beregningen af merudgiften til transport i bil kan undlade at anvende statens kørselstakst på 1,90 kr./km og i stedet for tage udgangspunkt i, hvor langt jeres bil kører på literen.

Resultatet er:

- Statens laveste kørselstakst skal anvendes ved beregningen af dine merudgifter til transport i bil.

- Der var enighed på mødet.

- Vi hjemviser sagen til A Kommune, der skal lave en ny beregning af dine merudgifter.

- Det betyder, at afgørelsen fra Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen X ikke gælder.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsen finder, at der ved beregningen af dine merudgifter til transport i bil - udover udgifter til benzin - bør medtages udgifter, der er forbundet med den enkelte kørsel på grund af din nedsatte funktionsevne.

Ankestyrelsen finder, at den laveste sats i statens regler for godtgørelse for brug af egen bil som udgangspunkt må finde anvendelse ved beregning af merudgifter til transport i bil. Ankestyrelsen har herved lagt vægt på, at statens laveste sats for godtgørelse for kørsel i egen bil er fastsat som de variable udgifter pr. kilometer samt et skønsmæssigt fastsat kilometerafhængigt værditab. Ved fastsættelsen af satserne er der taget udgangspunkt i en bil, der kører 12,9 km/l. Denne sats kompenserer således ikke for de udgifter, der er forbundet med det at have bil.

Ankestyrelsen finder, at der ikke foreligger oplysninger om forhold, der giver grundlag for at fravige udgangspunktet om anvendelse af statens laveste sats for godtgørelse for kørsel i egen bil. Det forhold, at andre på din alder og i din livssituation ville have bil kan ikke begrunde en anden vurdering, da det alene er de variable udgifter og kilometerafhængigt værditab, der godtgøres ved anvendelse af statens regler for godtgørelse for brug af egen bil efter laveste sats.

Oplysninger i sagen:

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

- De oplysninger, som forelå da Det Sociale Nævn traf afgørelse i sagen

- Det Sociale Nævns afgørelse af 29. januar 2010

- Klagen til Ankestyrelsen af 20. februar 2010

- Det Sociale Nævns genvurdering

- Brev fra dig af 7. september 2010

Sagsfremstilling

Kommunen meddelte ved afgørelse af 4. november 2009 for så vidt angår transport med bil, at der var merudgifter på 595,32 kr. Kommunen havde beregnet udgiften for transport med egen bil som udgift for benzin. Dette grundet din og din ægtefælles alder og livssituation, sammenlignet med andre i samme alder vil have bil. Transportudgift til hudlægen og egen læge var ikke medtaget i beregningen, idet disse ikke vurderedes at være nødvendige merudgifter i forbindelse med din diabetes. Transportudgift til Sahva var ikke medtaget i beregningen af merudgifter, idet det vurderedes at støttestrømper ikke var en nødvendig merudgift i forbindelse med din diabetes. Transportudgift for besøg på apotek var ikke medtaget i beregningen, idet det vurderedes, at apoteket lå i dit nærområde, hvor det vurderedes, at du normalt færdedes og gjorde indkøb. Det vurderedes videre, at du havde mulighed for at besøge apotek i forbindelse med lægebesøg, indkøb og lignende.

Nævnet tiltrådte den 29. januar 2010 kommunens afgørelse vedrørende merudgiften til transport. Nævnet fandt ikke grundlag for at tilsidesætte, at kommunen ved beregningen ikke har anvendt statens kørselstakst på 1,90 kr./km, men har taget udgangspunkt i, hvor langt jeres bil kører på literen - jf. vejledning nr. 5 til serviceloven, pkt. 97, så kan merudgiften til transport i egen bil beregnes efter statens kørselsgodtgørelsestakst.

Nævnet har herefter taget stilling de enkelte transportposter, som du har ønsket godkendt som merudgifter.

I klagen har du anført, at det ikke kan være korrekt, at du får beregnet mindre kørselsudgift, fordi der benyttes egen bil i stedet for, at udgiften beregnes efter taksten for offentlige transportmidler.

Du henviste til skrivelse af 7. januar 2009, hvor kommunen havde opgjort samtlige besøgssteder ved udgiften til offentlige transportmidler. Kommunens opstilling var dog ikke korrekt beregnet. Movia Trafikselskab havde oplyst, at det er det antal foretagne klip, som anvendes på en kørselsrute, der lægges til grund for transportudgiften. Herefter ville en korrekt beregning give en udgift på 1.435 kr. I denne beregning var ikke medtaget transportudgift til Y Apotek. Hvis der blev anvendt takster gældende for 2009, blev forskellen markant større.

Du kan ikke forstå kommunens begrundelse for, at kørsel ved brug af egen bil ikke kan godtgøres med kr. 1,90 kr. pr. km, fordi kommunen kun vil dække benzinudgift og ikke anden slidtage, når du opnår støtte befordringsfradrag ved benyttelse af offentlige transportmidler.

Formålet med behandlingen af sagen

Sagen er antaget for at afklare, om man ved beregningen af merudgiften til transport i bil kan undlade at anvende statens kørselstakst på 1,90 kr./km og i stedet for tage udgangspunkt i, hvor langt jeres bil kører på literen.