Gå til hovedindhold

Befordringsgodtgørelse

Spørgsmål
Jeg har tidligere fået svar fra dig med hensyn til befordringsgodtgørelse, og jeg har også sendt dit svar til jobkonsulenten i kommunen. Nu har jeg fået et svar fra ham, og det lyder:

"Jeg skal meddele, at jeg på baggrund af ovenstående (min mail til ham) har forespurgt mine foresatte. Jeg skal derfor meddele, at Jobcentret fastholder sin fortolkning af, at du i forbindelse med aktiviteter i henhold til Kap. 10 og 11 i Beskæftigelsesindsatsloven er omfattet af reglerne om kørepenge i henhold til § 82, stk. 1. Der kan således kun udbetales kørsel med kr.1,14 pr. kørt kilometer udover de første 24 km dagligt."

Jeg har dels været i gang med et mindre jobforløb hos en anden aktør end kommunen, og dels skal jeg nu i virksomhedspraktik i ca. 2 måneder. Jeg er ikke så rask til bens og har invalidebil.
Jeg anker selvfølgelig kommunens vurdering, men kan du hjælpe med §'erne?

Det er desværre rimeligt dyrt at køre i bil, og desuden mener jeg, at jeg har "krav" på godtgørelse efter den høje takst. Det, jeg nok har lidt svært ved at forstå ved denne vurdering fra kommunen, er at jeg tidligere altid har fået kørselsgodtgørelse dækket efter den høje takst.
Svar
Reglerne om befordringsgodtgørelse fremgår af beskæftigelsesindsatslovens § 82:  

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats  

§ 2. Målgrupper efter afsnit III-VII i denne lov er:  

1) 1) Ledige, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,
2) personer, der modtager kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik alene på grund af ledighed,
3) personer, der modtager kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik ikke alene på grund af ledighed,
4) personer med begrænsninger i arbejdsevnen, som er omfattet af kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik, bortset fra personer, der er omfattet af nr. 5,  

5) personer, der modtager dagpenge under sygdom efter lov om sygedagpenge,
6) personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der modtager førtidspension efter lov om social pension eller efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., og som ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på normale vilkår på arbejdsmarkedet,
7) personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der ikke modtager førtidspension efter lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., og som ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet,  

8) personer med handicap, jf. lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., der har gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed, som kan berettige til optagelse i en arbejdsløshedskasse, og som ikke har opnået ansættelse efter op til 2 år efter uddannelsens afslutning, og som mangler erhvervserfaring inden for det arbejdsområde, som uddannelsen kvalificerer til,
9) personer under 18 år, som har behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats, og  

10) personer, der ikke er i beskæftigelse, og som ikke opfylder betingelserne for at modtage offentlig hjælp til forsørgelse, herunder dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller SU efter lov om statens uddannelsesstøtte, samt personer, der ikke kan få tilbud efter integrationsloven.    

Jeg går ud fra, at du er omfattet af en af disse grupper.  

Så skal kommunen tage stilling til om du har en udgift til befordring, som er en følge af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det går jeg ud fra, at du har.  

Taksten er 1,14 kr. pr. km og kan altså gives for alle km - også de første 24 km, når du kører i egen bil.