Gå til hovedindhold

Befordring

Spørgsmål
Jeg har et problem der drejer sig om kørsel.
Jeg er 39 år og sidder i kørestol pga. sclerosen, jeg har selv bil på almindelig vis. Jeg er ikke pensionist, men har været arbejdsløs siden september 2009 og modtager ledighedsydelse.

Jeg er iøjeblikket tilknyttet et jobcenter, hvor jeg har mødepligt
2 timer dagligt fra og med september måned.
Pr. 20.september har jeg ikke bil mere, og jeg kan ikke i kørestol benytte almindelig offentlig transport til jobcenteret.

Jeg kan efter kommunens eller jobcenterets udsagn ikke få tilskud til transport, og jeg kan sandsynligvis ikke få tilkendt en handicapbil. Jeg kan ikke få tilskud via §100 om merudgifter til transport fordi jeg ikke har noget arbejde. Jeg kan ikke få tilskud til handicapkørsel (104 Ture om året) fordi jobcenteret ikke er et arbejde - og jeg kan ikke få et arbejde pga. ansættelsesstop.

Jeg kan ikke fortsat modtage min ledighedsydelse hvis jeg ikke møder op, så ryger jeg på kontanthjælp - Hvad gør jeg?
Svar
Som jeg opfatter din situation modtager du ledighedsydelse og har fået et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
kap. 10 eller 11. Det bør i givet fald fremgå af den afgørelse, som du har modtaget omkring aftale om fremmøde 2 timer dagligt. Hvad tilbuddet i øvrigt indeholder fremgår ikke af dit spørgsmål, men jeg tænker, at det handler om en form for vejledning/opkvalificering. Såfremt jeg har ret i min antagelse vil du være berettiget til befordringsgodtgørelse. Personer med varige begrænsninger  i arbejdsevnen (beskæftigelsesindsatslovens § 2 stk. 7) får dækket den faktiske udgift til befordring, hvis udgiften er en følge af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Jeg opfatter, at du har en nedsat fysisk funktionsevne og derfor har mulighed for dækning af den faktiske udgift til befordring.  

Hvorvidt du måtte opfylde betingelserne for handicapbil ved jeg ikke, men det bør da undersøges.  

Med hensyn til mulighed efter servicelovens § 100 er det ikke afgørende om du er i arbejde eller ej, det er din nedsatte funktionsevne, der danner baggrund for afgørelse i disse sager og ikke dit forsørgelsesgrundlag (ledighedsydelse).  

Handicapkørsel er en mulighed for befordring til fritidsaktiviteter el. lign og det er korrekt, at det ikke er hensigten, at handicapkørselsordningen skal anvendes til og fra arbejde.   

Det er min opfattelse, at der er behov for en koordinering mellem respektive sagsbehandlere med henblik på afklaring af dit samlede behov/mulighed for støtte fra den offentlige forvaltning.  

Husk at være opmærksom på din ret til aktindsigt og skriftlige afgørelser.