Gå til hovedindhold

Barseldagpenge

Spørgsmål

Jeg er en ung pige på 26 år der har MS. Jeg er pt. på revalidering, og jeg forventer og håber at jeg er færdig til februar. Der er dog nu sket det, at jeg har fået grønt lys fra min læge om at indstille min behandling på grund af ønske om graviditet. Jeg er dog lidt i tvivl om hvordan min økonomiske situation vil se, ud hvis jeg bliver gravid.

Jeg ved, at revalideringen kan forlænges, hvis jeg skulle få brug for det på grund af graviditet. Men vil det også gælde, hvis jeg bliver sygemeldt under graviditeten inden jeg er færdiguddannet? Og hvad hvis jeg først skal gå på barsel når jeg er færdig med uddannelsen, hvad kan jeg så regne med at få udbetalt?

Svar

Ret til revalideringsydelse betinger, at jobplanen følges, dog kan revalideringsydelsen bevares ved kortvarige afbrydelser, der ikke har betydning for at gennemføre jobplanen. En afbrydelse på indtil 6 måneder betragtes som en kortvarig afbrydelse. Revalideringsydelse bevares ved ret til fravær ved graviditet, barsel og adoption efter reglerne i lov om ligebehandling af mænd og kvinder. Revalideringsperioden kan forlænges, hvis forsinkelsen skyldes barsel.

 

Jeg forstår, at du forventer at være færdig med din uddannelse februar 2012.

 

Som jeg forstår det, vil en barsel forventeligt være efter endt uddannelse. Jeg regner med, at du er/bliver medlem af en faglig organisation samt A-kasse, der i givet fald kan være afgørende for din berettigelse til barseldagpenge.

 

Lønmodtageres ret til barseldagpenge fra kommunen fremgår af barsellov § 27:

 

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) 1) § 27.

En lønmodtager har ret til barseldagpenge fra kommunen, når den pågældende

1) har været tilknyttet arbejdsmarkedet uafbrudt i de sidste 13 uger før fraværsperiodens begyndelse og i denne periode har været beskæftiget i mindst 120 timer,

2) ville have været berettiget til arbejdsløshedsdagpenge eller en ydelse, der træder i stedet herfor, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., hvis der ikke havde været ret til dagpenge efter denne lov,

3) inden for den seneste måned har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed eller

4) er elev i lønnet praktik i en uddannelse, der er reguleret ved eller i henhold til lov.

 

Stk. 2. I opgørelsen af 13-ugers-perioden i stk. 1, nr. 1, indgår perioder, hvor lønmodtageren har 1) arbejdet som lønmodtager,

2) arbejdet som selvstændig erhvervsdrivende umiddelbart forud for arbejdet som lønmodtager og med virksomheden har opfyldt beskæftigelseskravet efter § 28,

3) modtaget dagpenge efter lov om sygedagpenge eller dagpenge efter denne lov,

4) modtaget arbejdsløshedsdagpenge eller en ydelse, der træder i stedet herfor,

5) afholdt ferie med løn eller feriegodtgørelse,

6) modtaget godtgørelse i en opsigelsesperiode fra Lønmodtagernes Garantifond eller

7) været omfattet af en arbejdskonflikt.

 

Stk. 3. Ved vurderingen af, om beskæftigelseskravet efter stk. 1 er opfyldt, ses der bort fra perioder på indtil 1 år, hvor der er udbetalt orlovsydelse efter lov om børnepasningsorlov. Der ses endvidere bort fra perioder på indtil 2 år, hvor der efter lov om social service er ydet godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste ved pasning af et handicappet barn i hjemmet eller efter samme lov er ydet vederlag ved pasning af døende eller efter denne lovs § 26 er ydet dagpenge til forældre med alvorligt syge børn.

 

Jeg vil anbefale dig allerede nu at få afklaret dine økonomiske muligheder efter endt uddannelse ved kontakt til den relevante A-kasse.