Gå til hovedindhold

Aftale i henhold til sygedagpengelovens § 56

Spørgsmål

Som nydianogsticeret vil jeg gerne vide, om min arbejdsgiver kan få refusion for de dage hvor jeg skal til behandling, for eksempel på nerulogisk afdeling, samt ved eventuelt sygefravær på grund af sclerosen?

Hvordan forholder jeg mig og hvad skal jeg gøre? Skal jeg kontakt en sagsbehandler i kommunen?

Jeg er selvsagt ked af at skulle bruge min ferie og min afspadsering på disse dage, hvis jeg faktisk er berettiget til at få hjælpen.

Svar

Muligheden fremgår af lov om sygedagpenge § 56:

§ 56. En arbejdsgiver kan ved aftale med en lønmodtager opnå ret til fra kommunen at få refusion med et beløb, der svarer til de sygedagpenge, som lønmodtageren har ret til fra arbejdsgiveren i de første 21 kalenderdage af sygefraværet. Refusionen kan dog højst ske med det beløb, som lønmodtageren har ret til efter § 50, stk. 2.

 

Stk. 2. En aftale efter stk. 1 kan indgås,

1) når lønmodtagerens sygdomsrisiko er væsentligt forøget på grund af en langvarig eller kronisk lidelse og fraværet på grund af lidelsen skønnes at medføre mindst 10 fraværsdage inden for 1 år,

 

2) når lønmodtageren skal indlægges eller behandles ambulant på sygehus eller tilsvarende behandlingsinstitution og indlæggelsen eller behandlingen var besluttet på ansættelsestidspunktet, eller

 

3) når arbejdsgiveren under det bestående arbejdsforhold allerede har udbetalt sygedagpenge eller løn i 21 kalenderdage for samme lidelse inden for de seneste 12 måneder før indlæggelsen eller behandlingen.

Stk. 3. Aftalen skal være skriftlig og indeholde oplysning om arbejdsgiverens og lønmodtagerens navn og adresse samt sygdommens art. Aftalen skal godkendes af lønmodtagerens opholdskommune.

 

Stk. 4. Aftalen kan indgås for 2 år ad gangen og vedrører kun fravær på grund af den lidelse, der er omfattet af aftalen. Aftalen kan ikke fornyes, når lønmodtagerens fravær på grund af lidelsen i det seneste år ikke har medført mindst 10 fraværsdage, medmindre der ved aftalens udløb er sket væsentlige ændringer i lønmodtagerens arbejdsmæssige eller helbredsmæssige forhold.

Du skal kontakte kommunens Jobcenter - afdeling for sygedagpenge - og forelægge din situation. Du vil da få udleveret blanketter til udfyldelse og eventuelt blive anmodet om lægeudtalelse. Din arbejdsgiver skal selvfølgelig også kontaktes.