Gå til hovedindhold

Afslag på ansøgning om § 100

Spørgsmål

Jeg har søgt hjælp efter servicelovens § 100, men har for få dage siden fået afslag. Afslaget fik jeg med følgende begrundelse:

"Der er tale om en varig lidelse med en nedsættelse af funktions-niveauet. Funktionsnedsættelsen skønnes dog ikke at have karakter af indgriben i den daglige tilværelse i relation til SER §100, ligesom der ikke skønnes ofte at skulle iværksættes ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger. Ansøger skønnes herefter ikke omfattet af personkredsen i SER § 100.1,jf.bek.1124 af 25.11.08 § 1.2."

Jeg har 8 dage til at kontakte kommunen, såfremt jeg ikke er enig i ovenstående afgørelse, hvilket jeg selvsagt ikke er, idet jeg mener det har store konseskvenser for min dagligdag.

Er det noget I har erfaring med og hvad kan jeg eventuelt gøre?

Svar

&#160

Ja, jeg kender udmærket til problematikken omkring vurdering af personkredsen, som anses for omfattet af servicelovens § 100.

Det fremgår af § 1 i bekendtgørelsen:

Personkreds

§ 1. Kommunalbestyrelsen skal efter lovens § 100 yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem 18 og 65 år med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der efter § 15 a i lov om social pension har opsat udbetalingen af folkepensionen. Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i loven.

Stk. 2. Med varigt nedsat funktionsevne forstås en langvarig lidelse, hvis konsekvenser for den enkelte er af indgribende karakter i den daglige tilværelse, og som medfører, at der ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger.

Konkret betyder det, at alle 3 betingelser i stk. 2 skal være opfyldt.

Det fremgår af vejledning nr. 5 til serviceloven (Socialministeriets vejledning nr. 96 af 5.12.2006) pkt. 76:

Ved langvarig lidelse forstås normalt, at der ikke indenfor overskuelig fremtid vil være udsigt til en bedring af funktionsevnenedsættelsen, og at der derfor i lang tid fremover vil være et behov for at afhjælpe følgerne af den nedsatte funktionsevne. Det bemærkes herved, at det er muligt at yde hjælp til dækning af merudgifter i forbindelse med udsving i helbredstilstanden ved behandling etc. Her vil der f.eks. kunne ydes hjælp til dækning af merudgifter til daglige håndsrækninger, jf. også pkt.106.

 

Begrebet ”konsekvenser af indgribende karakter i den daglige tilværelse” skal vurderes bredt i forhold til borgerens samlede livssituation. I denne vurdering vil bl.a. kunne indgå funktionsnedsættelsens betydning i relation til den pågældendes aktivitetsniveau, boligforhold, erhvervsforhold, personlige forhold, herunder om den pågældende er forælder, helbredsforhold etc.

 

Begrebet skal ikke forstås så snævert, at funktionsnedsættelsen kun har konsekvenser af indgribende karakter i den daglige tilværelse, hvis borgeren ikke er i stand til i overvejende grad at varetage personlig pleje eller ikke er i stand til at deltage i huslige gøremål.

 

Det vil således ikke være i overensstemmelse med lovgivningen at lægge vægt på enkelte elementer af borgerens funktionsnedsættelse. Der skal derimod foretages en helhedsvurdering.Ud over, at funktionsnedsættelsen skal have konsekvenser af indgribende karakter i den daglige tilværelse, skal den også medføre, at der ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger. I ordet ”ofte” ligger, at det ikke er et krav, at der altid skal være iværksat ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger.

 

Borgere, som fravælger eller har fravalgt en hjælpeforanstaltning, som de ville have ret til, kan også være omfattet af personkredsen for merudgiftsydelsen. Også borgere der har en sådan funktionsnedsættelse, at der normalt vil blive iværksat ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger, men hvor dette ikke er sket, kan være omfattet.

 

Det kan ikke angives udtømmende, hvad der ligger i begrebet ”ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger”. Som eksempler kan nævnes flexjob, handicapbil, handicapbetinget flytning, bevilling af hjælpemidler i sammenhæng med andre ydelser m.v. Det er uden betydning, om hjælpeforanstaltningen er visiteret efter den sociale lovgivning, eller om den er ydet af personens netværk m.v. Det afgørende er således, om hjælpeforanstaltningen ud fra en helhedsvurdering i det konkrete tilfælde kan betragtes som ikke uvæsentlig.

Det er derfor af stor betydning, at samtaleskemaet og sammenfatningen af funktionsevnen er udfyldt i overensstemmelse med den situation, som du befinder dig i. Jeg skriver det på den måde, da jeg har erfaring for, at samtaleskemaet ofte ikke er særlig fyldestgørende udfyldt.

Jeg kan selvfølgelig ikke vide om det forholder sig sådan for dig, men du bør ved en anke (vær opmærksom på ankefrist), være opmærksom på at være meget konkret omkring dine problemer i dagligdagen.

Du kan finde nærmere oplysninger omkring selve funktionsevnemetoden og tanker, der ligger bag på Servicestyrelsens hjemmeside: http://www.servicestyrelsen.dk/wm147129.

Du har også mulighed for at kontakte Scleroseforeningens socialrådgiver i det område, hvor du bor. Navn og træffetid finder du på Scleroseforeningens hjemmeside.