Gå til hovedindhold

Afmærket P-plads

Spørgsmål
Jeg er ved at flytte, og da jeg har en meget kort gangdistance (ca. 20 meter med rollator), har jeg søgt Københavns kommune om en afmærket parkeringsplads til min handicapbil. Jeg er herfra blevet henvist til By og havn, som ejer/administrerer parkeringspladserne i området.

Jeg er lidt i tvivl om hvad mine rettigheder er her. Har jeg krav på en sådan plads? Jeg har søgt lidt på nettet, og fundet flere modstridende beskeder.

Der er en enkelt handicapparkeringsplads i nærheden som jeg vil kunne bruge, men min bekymring er, hvad jeg skal gøre den dag den er optaget af en anden bil. Så bliver jeg nødt til at køre rundt i området indtil pladsen bliver ledig.
Svar
Det vil være op til kommunen at afgøre. Reglerne er angivet i Færdselsloven:

Færdselsindskrænkninger

§ 92. Vejbestyrelsen for en offentlig vej kan med samtykke fra politiet træffe færdselsmæssige bestemmelser, som indvirker på vejens udnyttelse eller indretning. Vejmyndigheden for en privat fællesvej omfattet af afsnit I, III og IV i lov om private fællesveje, jf. lovens § 13, stk. 1 og 2, kan med samtykke fra politiet træffe tilsvarende bestemmelser. Der kan bl.a. træffes bestemmelse om

1) parkering og standsning,

2) etablering af fodgængerfelter og

3) forbud mod visse færdselsarter, herunder med henblik på etablering af gågader.

Stk. 2. Vejbestyrelsen kan endvidere efter stk. 1 træffe bestemmelse om hel eller delvis afspærring af offentlig vej, såfremt afspærringen gennemføres ved afmærkning, ved opsætning af bomme eller på anden tilsvarende måde.

Stk. 3. Når særlig tungtvejende hensyn taler herfor, kan vejbestyrelsen og vejmyndigheden efter stk. 1 træffe bestemmelse om, at en parkeringsplads skal reserveres til et eller flere bestemte køretøjer, som anvendes af en person med handicap.

Du skal endvidere være opmærksom på bestemmelserne omkring evt. opkrævning, se http://www.vejsektoren.dk/wimpnews.asp?page=document&objno=142195.