Gå til hovedindhold

Ægtefælleberegning

Spørgsmål

Jeg kunne godt tænke mig at spørge til noget vedrørende udregning af førtidspension, som jeg håber du kan hjælpe mig med:

I udregning af førtidspension, medregnes højst 315.400 kr. af ægtefælles indkomst. Gælder der andre regler, hvis det for eksempel er udbytte han modtager og dette udbytte for eksempel er på 1.200.000 kr.? Går det så ud over min pension?

Herudover har jeg endnu et spørgsmål: Er min pensionsudbetaling i 2009, udregnet på baggrund af vores fælles indkomst i 2007?

Vi er begge førtidspensionister.

Svar

Jeg går ud fra, at I begge modtager førtidspension efter reglerne efter 1.1.2003. Beregningen af førtidspension fremgår af § 32 a i lov om social pension:

Lov om social pension - kommenteret (førtidspension fra 2003 og folkepension)

§ 32 a. Indtægtsgrundlaget for førtidspension opgøres på grundlag af pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers samlede indtægt. Indtægtsgrundlaget opgøres således:

1) Personlig indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst, der anvendes til beregning af indkomstskat efter personskattelovens § 7, dog før det deri nævnte bundfradrag, samt aktieindkomst, der beskattes efter personskattelovens § 8 a, stk. 1 og 2, bortset fra aktieudbytte op til 5.000 kr., hvori der er indeholdt endelig udbytteskat.

 

2) Opgørelsesperioden for indtægtsgrundlaget efter nr. 1 er det senest afsluttede indkomstår. Indtægtsgrundlaget anvendes med virkning for det andet kalenderår efter indkomstårets udløb.

3) Ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget efter nr. 1 og 2 reguleres den personlige indkomst, der indgår i indtægtsgrundlaget, efter samme regler, som gælder for den forskudsregistrering, der sker på grundlag af den seneste slutligning efter kildeskatteloven.

 

4) Ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget efter nr. 1-3 fradrages en eventuel ægtefælles eller samlevers indtægt ved personligt arbejde opgjort efter § 27, stk. 1-3, på op til i alt 30.000 kr. i et kalenderår, hvis denne modtager folkepension. Det maksimale fradrag reduceres forholdsmæssigt, hvis ægtefællen eller samleveren kun modtager folkepension i en del af året.

Stk. 2. Socialministeren fastsætter regler for, hvorledes indkomster efter stk. 1, der ikke er skattepligtige her i landet, og indkomster, som er omfattet af § 5 i lov om beskatning af søfolk, skal indgå i indtægtsgrundlaget.

 

Stk. 3. I indtægtsgrundlaget efter stk. 1 og 2 foretages følgende fradrag:

1) Fradrag for skattepligtig social pension og fradrag for skattepligtig pension udbetalt efter lovgivningen i en anden EU/EØS-medlemsstat og omfattet af og beregnet efter forordning nr. 1408/71 samt for pension udbetalt efter lovgivningen i et land, med hvilket der er indgået overenskomst om samordning af pension. Socialministeren fastsætter regler for, hvorledes fradrag for pensioner som nævnt i 1. pkt., der ikke er skattepligtige her i landet, skal fradrages.

 

2) Fradrag for ophørsstøtte efter lov om ophørsstøtte til jordbrugere og lov om ophørsstøtte til erhvervsfiskere.

3) Fradrag for hjælp efter § 27 a og efterlevelseshjælp efter § 85 a i lov om aktiv socialpolitik.

 

4) Fradrag for sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge, ledighedsydelse og kontanthjælp, der er udbetalt for samme periode, hvori der foretages efterbetaling af pension, jf. § 32 d, stk. 1.

 

5) Fradrag for engangsbeløb efter § 15 d, stk. 4.

Stk. 4. For en pensionist, der er gift eller samlevende med en person, som ikke modtager social pension, nedsættes ægtefællens eller samleverens indtægter, der indgår i indtægtsgrundlaget, med et fradragsbeløb, jf. § 49, stk. 1, nr. 9.

 

Stk. 5. Ægtefællens eller samleverens indtægt opgjort efter stk. 1-4 kan højst udføre et fastsat beløb, jf. § 49, stk. 1, nr. 11.

 

Stk. 6. Den samlede opgjorte indtægt efter stk. 1-5 afrundes nedad til nærmeste beløb, der er deleligt med 100.

Stk. 7. Den opgjorte indtægt efter stk. 6 nedsættes med et fradrag, jf. § 49, stk. 1, nr. 10.

Beløb 1/1 2009:

 

Fradragsbeløb Nedsættelse Årlig kr.:

 

Indtægt, ægtefælle/samlever, ikke-pensionister 30 %, 160.176.

 

Indtægtsgrænse, ægtefælle/samlevende ikke-pensionist 30 %, 208.700.

 

Indtægtsgrænse, ægtefælle/samlever pensionist 15 %, 315.400.

 

Enlige, 64.100.

 

Gift/samlevende, 101.700.

 

Bekendtgørelser

Social pension (Førtidspension og folkepension) (Socialmin. bek. nr. 1438 af 13/12 2006).

 

Fremgangsmåden ved opgørelse af indtægtsgrundlaget for visse sociale ydelser for lønmodtagere, der gør tjeneste på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (Socialmin. bek. nr. 1384 af 12/12 2006).

Vejledninger mv.

Orientering om pensionslovsændringer (Velfærdsmin. skr. nr. 9229 af 29/5 2008).

 

Førtidspensionsvejledning Pkt. 37-52 (Socialmin. vejl. nr. 105 af 23/10 2002, ændret ved vejl. nr. 55 af 31/8 2007).

Lovændringer

1/7 2008 ved lov nr. 445 af 9/6 2008 (Øget bundfradrag for folkepensionister, reduceret beskæftigelseskrav ved opsat pension og sikkerhed for ret til førtidspension) § 1.

 

9/6 2006 ved lov nr. 515 af 7/6 2006 (Konsekvensændringer som følge af sundhedsbidraget og kommunalreformen) § 29.

 

1/7 2006 ved lov nr. 369 af 1/5 2006 (Udvidelse af personkredsen for støtte- og kontaktpersonordningen og lovpligtig revision af ordningen m.v.) § 2.

Der er loft over hvor meget ægtefælles indkomst påvirker beregningen, jf. punkt 1 (ovenstående). Det vil påvirke din ægtefælles pension og, hvis jeg forstår dig ret, har din ægtefælle en indkomst på 1.200.000 kr. årligt, hvilket indebærer, at denne pension er bortreguleret begrundet i indtægt.

Der sker automatisk indtægtsoverførsel efter senest afsluttede indkomstår - det vil sige nu: 2007.

Du/I har altid oplysningspligt, såfremt der er ændringer, der påvirker beregningen.

Din kommune skal vejlede jer om beregningen.