Gå til hovedindhold

Når du lever af SU

Kort fortalt

Hvis du ikke kan passe arbejde ved siden af din uddannelse og almindelige regler for SU, har du mulighed for at søge et særligt støttebeløb - handicaptillæg til din SU.

Det er en betingelse, at du er i gang med en videregående uddannelse. 

Handicaptillæg er et særligt støttebeløb til studerende på videregående uddannelser, der har en varig psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, der forhindrer muligheden for at arbejde ved siden af studierne

Studerende, som modtager handicaptillæg er i øvrigt omfattet af de samme regler, som alle andre, der modtager SU.

Hvem er omfattet?

Studerende, der har en varig fysisk funktionsnedsættelse:

  • bevægelsesvanskeligheder som følge af svære muskel- og nervelidelser fx muskelsvind, sclerose, svære ryglidelser ellerspastiske lammelser
  • blinde og stærkt svagsynede
  • døve og stærkt hørehæmmede

Funktionsnedsættelsen skal give betydelige begrænsninger, så muligheden for at have erhvervsarbejde ved siden af uddannelsen – studenterjobs – er udelukket. Tillægget kompenserer således for den manglende indtjening, som studerende har mulighed for at tjene ved siden af SU.

Der sker en vurdering af arbejdsevnen generelt, men ikke en vurdering af hvorvidt handicappet har betydning for at klare selve uddannelsen, fx at handicappet medfører forøget tidsforbrug.

Afgrænsning i forhold til revalidering

Modtagere af SU med handicaptillæg kan ikke samtidig modtage revalideringsydelse til forsørgelse. Derimod kan der være mulighed for at modtage særlige udgifter som følge af uddannelsen, forudsat at man vurderes at være omfattet af personkredsen, der er berettiget til revalidering. Se nærmere herom på Faktasiden om revalidering.

Det er bl.a. en betingelse for revalidering, at støtte efter anden lovgivning er udelukket. Det kan derfor anbefales i givet fald, at undersøge mulighederne for revalidering samtidig med ansøgning om SU med handicaptillæg i forbindelse med start på uddannelse, da muligheden for berettigelse til revalidering kan være til stede, hvorimod man måske ikke er berettiget til SU med handicaptillæg.

En vurdering af revalidering er modsat SU-handicaptillæg en samlet vurdering af ansøgerens erhvervsmæssige situation.

Hvordan søger man?

Det er en betingelse, at du er optaget på en videregående uddannelse, som er SU-berettigende.

Ansøgning sker via SUs hjemmeside digitalt med brug af NemID.

Vær opmærksom på, at du samtidig med underskrift på ansøgningen giver samtykke til indhentning af yderligere oplysninger, som Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte mener er nødvendige.

SU med handicaptillæg kan bevilges fra den måned, hvor ansøgningen er modtaget. Sidste frist i et år er 1.12.

Ansøgningen behandles af Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte.  

Hvordan udbetales handicaptillægget?

Udbetalingen sker månedsvis forud sammen med SU.

Tillægget kan også udbetales i perioder med ekstra klip fx ved sygdom, fødsel, adoption eller andre særlige forhold.

Hvor meget udbetales?

Satserne fremgår af SUs hjemmeside, her fremgår også hvor meget man i givet fald må tjene ved siden af udbetaling af SU.

Yderligere oplysninger?

Kan hentes på www.su.dk, SU-medarbejderen på uddannelsesstedet eller Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte.

Hvor klager man?

Afslag på SU handicaptillæg kan ankes til Ankenævnet for Uddannelsesstøtten. Klagefrist 4 uger.

Lovhenvisning og litteratur

Reglerne fremgår af SU loven
Bekendtgørelse nr. 1269 af 17.12.2012