Gå til hovedindhold

Sagsbehandling og klage - til dig som gerne vil kende dine rettigheder

Kort fortalt

Hvad er godt at vide i forbindelse med din sags behandling og hvordan er dine muligheder for at klage, hvis du får afslag.

Alle kan komme i en situation, hvor man får behov for en eller anden form for hjælp fra den offentlige forvaltning.

Som borger er det vigtigt at vide, hvordan din situation bliver beskrevet og vurderet. Dine muligheder for at blive inddraget i sagsforløbet, og på hvilket grundlag kommunen (myndigheden) beslutter/afgør, hvilken form for hjælp du vurderes at være berettiget/ikke berettiget til. 

Afgørelsen skal være begrundet. Der skal stå, hvad sagsbehandleren har lagt vægt på, og der skal være henvisning til paragraffer i loven.

Medvirken i sagsbehandlingen
Hvis du som borger søger hjælp fra det offentlige, skal du medvirke ved behandlingen af din egen sag. Det er vigtigt, at nødvendige oplysninger til brug for behandling af sagen kommer med. Det er kommunen, der beslutter, hvordan du bedst inddrages aktivt i sagen.

Her er nogle stikord om punkter, som du skal være opmærksom på ved behandling af din sag:

*  vær sikker på, at kommunen er klar over, at du har søgt hjælp og ønsker et konkret svar

*  det er godt at henvende sig skriftlige, hvis du ikke ved, hvem, der skal behandle sagen, så send til kommunens hovedmail med beskrivelse af din situation

*  vær opmærksoml på sagsbehandlingstider, skal som hovedregel findes på kommunens hjemmeside - ellers spørg

*  bed altid om skriftlig besked

*  du skal selv komme med de oplysninger, der er nødvendige

Kommunen har pligt til at rådgive og vejlede
Kommunen skal ikke kun være opmærksom på, om du kan få den hjælp, som du retter henvendelse om. Kommunen skal rådgive dig om alle muligheder i lovgivningen og også hjælp efter andre lovgivninger end den sociale. Kommunen har pligt til at se din sag som en helhed.

Kan jeg skifte sagsbehandler?
Hvis du i løbet af behandling af din sag ønsker at skifte sagsbehandler, skal henvendelse herom ske til forvaltningen. Hvis problemet mellem borger og sagsbehandler er gensidigt erkendt, er det en væsentlig begrundelse for, at forvaltningen godkender et sagsbehandlerskift. Du har dog ikke nogen lovbestemt ret til at få en ny sagsbehandler.

Persondataloven
Persondataloven gælder, når personoplysninger behandles elektronisk eller hvis oplysninger, der ikke behandles elektronisk, er eller vil kunne komme i et register.

Partshøring
Du har ret til at se de oplysninger, der bliver indhentet i din sag, ligesom du skal have mulighed for at komme med dine bemærkninger til oplysningerne, der bliver brugt i sagen. Du skal partshøres, inden der træffes afgørelse i sagen.

Aktindsigt
Du har ret til at se alle papirer (akter) i din sag, og du har som hovedregel ret til at få sendt en kopi, hvis du ønsker det. En anmodning om aktindsigt skal besvares inden 7 arbejdsdage efter, at du har bedt om akterne. Hvis der går længere tid, skal du have besked om, hvorfor du ikke har fået dine akter til tiden.

Det er vigtigt at gøre brug af muligheden for aktindsigt, det er nemlig din mulighed for at se alle oplysninger i din sag. Når du har bedt om aktindsigt, skal kommunen normalt vente med at træffe afgørelse i sagen, indtil der er sket behandling af din anmodning om at se dokumenterne.

Partsrepræsentanter og bisiddere
Du har ret til at lade en person medvirke som støtte for dig mens din sag behandles ligesom du har ret til at tage en bisidder med. Partsrepræsentant betyder, at den person, som du vælger varetager din sag fuldt ud og al post/henvendelse sker til partsrepræsentanten. En bisidder er kun med som støtte og i den situation er du din egen repræsentant.

Sådan klager du
Det er kun dig eller partsrepræsentanten/værgen, som kan klage over den afgørelse, der er givet.

Du kan klage over indholdet af afgørelsen i sagen, og måden sagen er behandlet på. Klage over sagsbehandlingstid, sagsbehandlernes optræden o. lign. kan ikke behandles af klageinstanser, men derimod af chefen for forvaltningen (borgmesteren).

Klagen behøver ikke være udformet på nogen bestemt måde.

Klagen skal sendes til kommunen, der skal genbehandle sagen. Hvis du får medhold i din klage, vil du få en ny afgørelse.

Giver kommunen dig ikke medhold, skal kommunen sende sagen videre til Ankestyrelsen..

Tidsfrist
Du skal være opmærksom på, at klagefristen er 4 uger efter, at du har fået afgørelsen. Med virkning fra 1.1.2009 har Ankestyrelsen besluttet, at praksis for modtagelse af en afgørelse er 2 dage efter afgørelsens datering. Det skal fremgå af afgørlsen, hvilken dato klagen skal være modtaget. 

Folketingets Ombudsmand
Hvis du fortsat mener, at din sag ikke er afgjort korrekt, eller at kommunen ikke har overholdt reglerne, kan du vælge at rette henvendelse til Folketingets Ombudsmand. Ombudsmanden træffer ikke afgørelser, men har mulighed for at kritisere myndigheden (kommunen/nævnet). Ombudsmanden tager sig kun af sager, som ikke længere er under behandling hos andre myndigheder.

Domstolene
En sag kan anlægges ved domstolene på et hvilket som helst tidspunkt. Det koster penge at føre en sag ved domstolene, men der kan være mulighed for at søge såkaldt fri proces.

Lovhenvisning og litteratur
Reglerne fremgår af Forvaltningsloven/Offentlighedsloven/Persondataloven/Retssikkerhedsloven

DUKH har udgivet Praksisnyt, som kan findes på deres hjemmeside