Gå til hovedindhold

Hjælpemidler og forbrugsgoder - til dig, som har behov for lettelser i den daglige tilværelse

Kort fortalt

Hjælpemidler er produkter, som er fremstillet specielt med henblik på at afhjælpe nedsat funktionsevne.

Forbrugsgoder er produkter, som forhandles bredt til hele befolkningen.

Hvem kan få hjælpemidler?

Støtte til et hjælpemiddel kan bevilges, når dette i væsentlig grad afhjælper:

  • varige følger af den nedsatte funktionsevne
  • i væsentlig grad letter den daglige tilværelse eller
  • er nødvendige for at personen kan udføre et erhverv.

Øvrige vilkår

Der kan bevilges hjælp til det billigste hjælpemiddel, som kan dække behovet. Der kan ydes hjælp til reparation og nødvendig udskiftning. Brugeren afholder selv udgifter til drift og vedligeholdelse.

Hjælpen kan ydes som en naturalydelse, evt. som udlån eller som et kontant tilskud til anskaffelsen.

BEMÆRK

Har du gjort brug af mulighed for at benytte dig af retten til frit valg af hjælpemiddel bærer du selv merudgiften til evt. dyrere og hyppige reparationer.

Hjælpemidler betragtes som udlån og skal tilbageleveres til kommunen. Har du købt dyrere hjælpemiddel efter fritvalgsordningen, bærer du selv 2.500 kr. i egenbetaling. Evt. merpris nedskrives over en periode på 4 år med 1/48 af beløbet. Der skal ALTID søges, FØR man anskaffer et hjælpemiddel

Kommunen kan bestemme, at hjælpemidlet skal leveres af en bestemt leverandør.

Der er mulighed for at vælge anden leverandør end kommunens. Muligheden er dog kun til stede såfremt kommunen ikke kan stille et hjælpemiddel til rådighed, som er identisk med det ønskede hjælpemiddel. Det betyder, at man ikke kan vælge frit såfremt kommunen har et brugt hjælpemiddel, som kan stilles til rådighed. 

Særligt om forbrugsgoder

Forbrugsgoder er normalt betegnelsen for en vare, som bruges af befolkningen som helhed. Der vil ikke kunne ydes hjælp til fx almindelige stole, borde, senge, TV apparat, telefon o. lign. Hvis det hjælpemiddel, man har brug for, kan betragtes som et almindeligt forbrugsgode (fx en opvaskemaskine) gælder særlige regler:

  • Som hovedregel kan bevilges 50 % af prisen på et almindeligt standardprodukt. Udgiften skal være mindst 500 kr.
  • Flere mindre ting kan tilsammen betragtes som en ansøgning.
  • Der kan ikke ydes hjælp til udskiftning/reparation.
  • Forbrugsgoder betragtes som den pågældendes ejendom.

Hvor søger man?

Hjælpemidler/forbrugsgoder søges hos og afgøres af kommunen. Vær opmærksom på Ankestyrelsens principafgørelser vedr. bevilling af el-køretøjer fx SM C-42-08, SM C-121-10 m.fl.

Ved ophold i en anden kommune end bopælskommunen i Danmark er det bopælskommunen, der er forpligtet til at behandle ansøgning om hjælpemidler ved ferie/ ophold i fx sommerhus.  Ankestyrelsen har truffet principafgørelser på dette område SM R-04-00 og R-06-02. Afgørelserne kan ses på Ankestyrelsens hjemmeside www.ast.dk under principafgørelser.

Ophold i udlandet

Hjælpemidler kan medtages til udlandet under midlertidige ophold. Det kan fx dreje sig om kortvarige ferieophold eller nødvendig behandling, som den pågældende ikke kan få her i landet. Ved permanent ophold i et andet EU-land kan alene medtages særlige personlige hjælpemidler.

Forbrugsgoder kan frit medtages til udlandet uanset opholdets varighed.

Hvor klager man?

Afslag på hjælpemidler/forbrugsgoder skal begrundes skriftligt og kan ankes til Ankestyrelsen. Klagen sendes til kommunen. Klagefrist 4 uger.

Lovhenvisning og litteratur

Lov om social service §§ 112 og 113
Socialministeriet og Integrationsministeriets bekendtgørelse nr. 1432 af 23.12.2012
Udlandsbekendtgørelse nr. 1296 af 15.12.2009
Socialministeriets vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning m.v. nr. 7 af 15.2.2011
 
DUKHs guider til borgere www.dukh.dk  

Vær også opmærksom på Sundhed og Forebyggelsesministeriets cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber/hjælpemidler nr. 9640 af 19.12.2012