Gå til hovedindhold

Ledsageordning - til dig, som har brug for hjælp ved byture, koncerter o.lign

Kort fortalt

Ledsageordningen er en mulighed for personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Så de kan deltage i aktiviteter uden for hjemmet efter eget valg. 

Ledsageordning kan højst bevilges 15 timer om måneden.

 

Formålet med ledsageordningen er, at undgå isolation og medvirke til normalisering i samfundet.

Hvem er omfattet?

Personer mellem 12 og 67 år, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Personer mellem 16 og 18 år har ligeledes mulighed for ledsageordning på samme betingelser, dog forudsætter det, at den unge bor hjemme, og forældrene har givet deres samtykke. Er bevillingen givet før det fyldte 67. år bevares retten.

Personkredsen kan være:

  • kørestolsbrugere og andre med svære bevægelseshandicaps
  • blinde og stærkt svagsynede
  • udviklingshæmmede
  • andre, der af den ene eller anden grund er ude af stand til at færdes på egen hånd

Hvad er formålet med ledsagelse/hvad må ledsageren?

Formålet er, at brugeren får mulighed for at komme hjemmefra. Brugeren bestemmer selv til hvilke aktiviteter. Ledsageren skal ikke yde egentlige hjælpeopgaver og personlig pleje, men kan hjælpe med at få overtøj på, ledsage fra sted til sted, køre i brugerens bil, evt. toiletbesøg under turen o.lign.

Hvem er ikke omfattet?

Personer, hvor funktionsevnen er nedsat som følge af sindslidelse eller sociale forhold samt personer med hjælpeordning efter lov om social service § 96. For disse personer gælder dels, at ledsagelsen skal vurderes efter andre muligheder i lov om social service dels, at ledsagelse er en integreret del af en personlig hjælpeordning.

Hvor mange timer?

Ledsageordning udgør højst 15 timer pr. md med mulighed for opsparing af ubrugte timer over en periode på 6 mdr. Ubrugte timer herudover er tabt. Opsparingsordning skal aftales med kommunen.

Hvad koster det?

Ledsageordning er gratis. Der er mulighed for at få dækket udgifter til ledsagerens billetter, spisning, rejseudgifter  o.lign. I forbindelse med ledsagelsen kan  - efter ansøgning – refunderes udgifter for sandsynliggjorte udgifter med højst 866 kr. (takst 1.1.2017). Kommunen kan i forbindelse med enkelte ledsageopgave efter en konkret vurdereing yde yderligere hjælp til dækning af udgifter til ledsagerens befordring eller andre udgifter, som skønnes nødvendige.

Hvor søger man?

Ansøgning skal ske i bopælskommunen. Kommunen kan stille en person til rådighed, eller brugeren har mulighed for selv at udpege en person eller selv administrere ordningen. Vælger brugeren selv en ledsager, skal kommunen godkende og ansætte personen. Det fremgår af loven, at der normalt ikke kan ske ansættelse af personer med en meget tæt tilknytning. Dette kræver dog en konkret vurdering. Det er vigtigt, at der er et vist interessefællesskab mellem bruger og ledsager.

Flytning til ny kommune?

Ledsageordning følger ikke automatisk med ved flytning til ny kommune. Det indebærer, at den nye kommune skal træffe ny afgørelse. Evt. opsparede timer vil derfor heller ikke automatisk kunne overføres, ligesom man skal være opmærksom på ansøgningstidspunkt og alder ved flytning.

Ophold i udlandet?

Det er muligt at tage hjælpen med til udlandet i særlige tilfælde. Det kan fx dreje sig om kortvarige ferieophold eller nødvendig behandling, som ikke er mulig her i landet.
Det er vigtigt, at kommunen kontaktes inden ledsagelsen sker i udlandet.

Hvor klager man?

Afslag på ledsageordning skal begrundes skriftligt og kan ankes til Ankestyrelsen. Klagen sendes til kommunen. Klagefrist 4 uger.

Vær specielt opmærksom på

  • Forsikringsforhold ved ophold i udlandet, kontakt Europæiske Rejseforsikring, tlf. 33 25 25 25 info@europaeiske.dk.
  • Mulighed for ledsagerkort. Nærmere oplysning Danske Handicaporganisationers Brugerservice – DHB, tlf. 36 75 17 93
  • DUKH Praksisnyt, se deres hjemmeside

Lovhenvisning og litteratur

Reglerne fremgår af lov om social service § 97
Udlandsbekendtgørelse nr. 1296 af 15.12.2009
Social- og Integrationsministeriets bekendtgørelse nr. 235 af 9.3.2012
Socialministeriets vejledning om særlig støtte til voksne nr. 10 af 15.2.2011

Borger.dk