Gå til hovedindhold

Kørselsordninger - til dig som ikke bare kan bruge almindelig bus og tog

Kort fortalt

Hvis du ikke kan bruge de almindelige offentlige transportmidler, kan du muligvis gøre brug af særlige befordringsmuligheder for bevægelseshæmmede.

Det drejer sig . om handicapkørsel, Flexture, befordring til læge, speciallæge o.lign. 

Kørselsordninger er specielt tilrettelagt befordringsmulighed for  bevægelseshæmmede

De består af flere forskellige lovbestemte ordninger og støttemuligheder, som beskrives i det følgende

Handicapkørsel

Trafikselskaberne har ansvaret for tilbud om kørselsordning for svært bevægelseshæmmede.  Der kan som regel køres 26 enkeltture pr. kvartal, som kan opspares til følgende kvartal. Der køres i minibusser med flere kunder ad gangen, hvorfor en vis omvejskørsel kan forekomme.

Hvem kan benytte ordningen?

Man kan blive medlem af denne ordning, hvis man er afhængig af kørestol eller andre ganghjælpemidler og såfremt offentlige transportmidler p.g.a. fysisk handicap ikke kan benyttes.

Hvad man skal være opmærksom på?

Minibussen er indrettet til kørestolsbrugere, og nødvendige hjælpemidler samt håndbagage kan medtages. Chaufføren kan følge kunden fra dør til dør. Kunden kan som udgangspunkt have en hjælper med mod en mindre betaling.

Hvor henvender man sig?

Man henvender sig til sin kommune, der udleverer ansøgningsskema. Det udfyldte skema afleveres til kommunen, der afgør om betingelserne er opfyldt.

Hvor klager man?

Afslag om handicapbefordring skal begrundes skriftligt og kan klages til trafikselskabets Ankenævn. Klagefrist skal fremgå af afgørelsen.

Flextur supplerer den kollektive trafik

Flextur er et supplement til den kollektive trafik og omfatter kørsel fra adresse til adresse. De fleste kommuner har tilsluttet sig denne ordning. Se kommunens hjemmeside. Flextur henvender sig til borgere, der ikke har behov for hjælp til og fra "kantsten". Kan således også benyttes af kørestolsbrugere, der ikke har behov for personhjælp.

Lovhenvisning og litteratur

Ovenstående oplysninger er ikke udtømmende. Rekvirer derfor foldere vedr. handicapkørsel/åben flextur enten hos trafikselskabet eller hos din kommune. Reglerne fremgår af lov om Trafikselskaber

Rabatordninger, assistance ved togrejser m.v.

De enkelte trafikselskaber har forskellige rabatordninger ved køb af abonnementskort til den kollektive trafik for pensionister, efterlønsmodtagere, personer på seniorydelse m.v. DSBs særlige "65-billetter" er også en rabatordning for pensionister. Denne ordning kræver udstedelse af et DSB-legitimationskort, hvor man henvender sig på en DSB-station med sin pensionsmeddelelse samt foto. DSB udsteder rejsekort med foto till pensionister.

Ved togrejser kan DSB tilbyde assistance til bevægelseshæmmede. Der kræves bestilling af assistance et par dage i forvejen. Man henvender sig til DSB-stationer, som har foldere om rabatordninger samt om de enkelte stationers brugbarhed for bevægelseshæmmede.

Ledsagekort

Der er mulighed for at søge om ledsagekort hos Danske Handicaporganisationers Brugerservice www.handicap.dk, hvor nærmere betingelser samt ansøgningsskema kan hentes.

Kørsel til læge/speciallæge 

Der kan ydes befordringsgodtgørelse til bevægelseshæmmede ved besøg hos læge og speciallæge. Dette er uafhængigt af ansøgerens økonomiske forhold.
Man henvender sig til kommunens Borgerservice for nærmere oplysning.

Kørsel til hospital

Vedr. behandling på hospital kan der arrangeres transport til og fra hospitalet. Nærmere oplysning på det hospital, hvor man bliver behandlet. Reglerne fremgår af sundhedsloven. Læs nærmere på Regionernes hjemmesider.

Økonomisk støtte til pensionister

Pensionister har mulighed for at søge om tilskud til nødvendige befordringsudgifter, såfremt de økonomiske forhold er særligt vanskelige. Henvendelse sker til bopælskommunen. Reglerne fremgår af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension samt lov om social pension.

Støtte til individuel befordring

Bevægelseshæmmede, der ikke kan benytte offentlige transportmidler, og som ikke kan dækkes ind af trafikselskabernes kørselsordninger, har mulighed for at søge kommunen om at yde tilskud til individuel befordring. envendelse sker til bopælskommunen. Kommunen fastlægger retningslinier for denne støttemulighed og vurderer behov og omfang af tilskud. Reglerne fremgår af lov om social service § 117

Se i øvrigt

Borger.dk