Gå til hovedindhold

Handicapbil - til dig, som har problemer med at færdes uden egen bil

Kort fortalt

Handicapbil kan være en mulighed for dig, der har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det er en betingelse, at du har problemer med at færdes uden brug af bil.

Støtte kan gives fordi bil er nødvendig for at passe arbejde, men også hvis det handler om såkaldt trivsel.

 

 

Der kan ydes støtte til bil til personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad forringer evnen til at færdes uden brug af bil.

Mulighederne for at bruge offentlige transportmidler skal være udelukket. Det er ikke i sig selv tilstrækkeligt, at der ikke findes offentlige transportmidler, hvor man bor. Ligeledes skal kørselsbehovet ikke med rimelighed kunne dækkes af handicapkørselsordninger.

Bil kan bevilges som uddannelsesbil/erhvervsbil eller som trivselsbil og fungerer som sådan som et hjælpemiddel. Der er strengere krav for at få bevilget en bil, som ikke skal anvendes i forbindelse med arbejde. Bilen betegnes i denne sammenhæng som trivselsbil.

Man kan som førtidspensionist med job (på almindelige vilkår eller med løntilskud) søge erhvervsbil. I så fald skal indtægten herved udgøre “et væsentlig bidrag til forsørgelsen”, hvilket er en konkret individuel vurdering.

Det er dernæst et krav, at personen har et betydeligt kørselsbehov, som mest hensigtsmæssigt løses ved brug af egen bil.

Ved uddannelses- og erhvervsbil er der et dagligt kørselsbehov, og der tages hensyn til, at personen skal have energi til at klare uddannelsen/arbejdet.

Ved trivselsbil skal der være en betydelig grad af udadrettede gøremål: faste fritidsaktiviteter, familie- og vennebesøg, fysisk træning, indkøb, frisør, tandlæge m.v.

Kørselsbehovet skal være svarende til hvad der er sædvanligt for en jævnaldrende person uden handicap og med en i øvrigt tilsvarende livssituation.

Der skal foretages en samlet vurdering af personens helbredsmæssige og sociale forhold. Man kan få bevilget støtte til bil, selv om man ikke selv er i stand til at føre bil, men man skal naturligvis have chaufførmulighed.

Ved genbevilling kan kommunen anvende en forenklet sagsbehandlingsprocedure, hvor kommunen ikke indhenter yderligere oplysninger. Forudsætningen er, at du underskriver en tro- og loveerklæring på, at dit kørselsbehov og din funktionsnedsættelse er uændret. Det er kommunen der afgør om en tro- og loveerklæring er tilstrækkelig.

Hvordan søger man?

Ansøgning om støtte til bil sker i bopælskommunen, som træffer afgørelsen.

Opmærksomhedspunkter ved sagsbehandlingen

I forbindelse med sagsbehandlingen indhentes relevante helbredsoplysninger, som kan danne baggrund for vurdering af om tilstanden kan betegnes som varig. Det er vigtigt med en objektiv beskrivelse af funktionsniveauet og evnen til at færdes.

Vær derfor opmærksom på følgende punkter:

  • gangdistance (glat, ujævnt terræn, blæst, kulde og regn)
  • behov for hvilepauser/hvor lang tid tager det at gå en distance
  • skridtlængde
  • gang på trapper, stige op- og ned fx offentlige transportmidler
  • afhængighed af hjælpemidler
  • medfører gang forværring af tilstand og lidelse (træthed/udtrætning)
  • ændringer i løbet af dagen

Herudover sker der også vurdering af kørselsbehovet. Beskriv derfor kørsel til familie, venner, sommerhus, aktiviteter med børn, fritidsaktiviteter, behandlinger, indkøb osv. Vær opmærksom på, at intet er en selvfølge.

Kørekort

Hvis ansøger selv skal være fører af bilen, sker der som oftest også en undersøgelse af køreegnethed. Konkret sker det ved indhentning af kørekortattest hos egen læge. Attesten afleveres hos kørekortmyndigheden, der herefter vurderer, hvorvidt der er behov for vejledende køreprøve samt vurdering af krav om særlig indretning af bilen.
I forbindelse med denne vurdering sker det ofte, at kørekortet fremover bliver udstedt på kortere åremål end oprindeligt. Vær opmærksom på, at det er din egen forpligtelse at sørge for fornyelse af kørekortet.

Udgifter til lægeerklæringer i forbindelse med sagsbehandling samt ved fornyelse af kørekort for personer, som opfylder betingelserne for støtte til bil, refunderes af kommunen. Såfremt der fra kørekortmyndighedens side stilles krav om vejledende køreprøve i skolevogn eller særlig indrettet skolevogn, betales denne udgift også som tilskud.

Vilkår ved bevilling af handicapbil

Hvis betingelserne for støtte til bil er opfyldt, ydes støtten til den billigst egnede bil.

Da bilen forventeligt skal kunne dække ansøgers behov de næste 6 år, bør der foretages en konkret afprøvning med henblik på at finde den billigst egnede bil. Afprøvning kan overlades til en privat aktør, dvs uden deltagelse af kommunal sagsbehandler. Det er en betingelse, at der på forhånd er defineret rammerne for valg af bil og indretning.
Den økonomiske støtte ydes som et rentefrit lån på indtil 183.000 kr. (takst 1.1.2017), dog højst bilens pris.

Foreligger der ganske særlige forhold i forbindelse med ansøgers funktionsevnenedsættelse:

  • særlige indretninger (som kun findes eller mest hensigtsmæssigt kan foretages i større eller dyrere biler)
  • større eller dyrere bil er nødvendig p.g.a. fx ind- og udstigning
  • behov for at medbringe nødvendige hjælpemidler

kan der ydes rente- og afdragsfrit lån til betaling af forskellen mellem 183.000 kr. og prisen på den billigst egnede bil.

Der ydes endvidere fritagelse for vægtafgift/afgift efter brændstofforbrug, såfremt bilen er benzindreven. Er bilen dieseldreven, betales en særlig afgift.  Ønsker man ikke at søge støtte til bil, kan vægtafgiftsfritagelse/afgift efter brændstofforbrug søges særskilt. Betingelserne er de samme som ved ansøgning om støtte til bil.

Busser (biler konstrueret til befordring af mere end 9 personer) til kørestolsbrugere, som er fritaget for vægtafgift/brændstofforbrug er fritaget for registreringsafgift på betingelse af, at brugeren er kørestolsbruger. Bussen nedstoles under hensyn til den pågældendes handicap.

Busser registreres med gule nummerplader.

Der er mulighed for at købe en dyrere bil end bevilget.  Hvis du selv har lagt penge oveni bevillingen skal et overskud ved salg deles mellem dig og kommunen forholdsmæssigt. Bed kommunen om konkret vejledning.

Udgangspunktet er, at der skal købes en fabriksny bil. Der kan dog søges støtte til en bil, som ansøger eller en person i husstanden har købt fabriksny inden for det sidste år. Der er også mulighed for at få støtte til en brugt bil under 2 år (regnet fra 1. registrering). Det er en betingelse, at bilen tidligere har været bevilget som handicapbil. Bilen skal være i en stand, så den vurderes at kunne holde 6 år regnet fra 1. registrering. Støtten bevilges ud fra ovennævnte regler, og afdraget fastsættes ud fra den resterende del af 6-årsperioden regnet fra 1. registrering. 

Hjælp til særlige indretninger

Tilskud til nødvendig særlig indretning, som kørekortmyndigheden har stillet krav om eller helbredsmæssige forhold taler for, bevilges efter regning. Dog er tilskud til automatisk transmission et fast beløb  25.397 kr. (takst 1.1.2017)

Der kan bevilges særlig indretning, selvom personen ikke er berettiget til handicapbil. Ved tilskud til automatgear, som en bil er ”født med”, må bilen højst være 1 år gammel.

Der kan efter behov ydes hjælp til reparation, udskiftning eller afmontering af særlig indretning. Drift og vedligeholdelse af de særlige indretninger skal man selv betale.

Tilbagebetalingsregler

Som udgangspunkt skal halvdelen af lånet (183.000 kr., dog højst bilens pris) tilbagebetales i månedlige afdrag over en periode på 6 år. Den anden halvdel nedskrives i takt med tilbagebetalingen.

Såfremt du har en højere indkomst end  218.000 kr.  (takst 1.1.2017) årligt forhøjes den afdragspligtige del med 20 % af den del, som indkomsten overstiger 218.000 kr.  Den afdragsfrie del nedskrives med et tilsvarende beløb.

Det er kun indtægten for den person, som er bevilget bilen, der lægges til grund. Det er indkomsten på udnyttelsestidspunktet, der skal anvendes.

Indkomstgrundlaget er det seneste afsluttede indkomstår tillagt en satsregulering. Hvis din indkomst er ændret fx ved overgang til pension så vær opmærksom på, at der kan være mulighed for at anvende den aktuelle indkomst. Kommunen skal oplyse dig om dette. 

Ændringer i indkomsten efter udnyttelsestidspunktet berettiger ikke til ændring af afdragsforpligtelserne.

Der er særlige regler om henstand med betaling og eftergivelse ved manglende betalingsevne begrundet i sygdom, arbejdsløshed m.v. samt afdragsfrihed under uddannelse.

Udgift til forsikring, vedligeholdelse og reparation af bilen skal man selv afholde. Husk at forsikre bilens særlige indretninger. Der er i ganske særlige situationer mulighed for at få dækket driftsudgifter til bil som nødvendige merudgifter.

Hvor klager man?

Afslag på støtte til bil skal begrundes skriftligt og kan ankes til Ankestyrelsen. Klagen sendes til kommunen. Klagefrist 4 uger.

Ophold i udlandet

Under midlertidige ophold i udlandet bevares retten til støtte til bil.

Lovhenvisning og litteratur

Lov om social service § 114
Bekendtgørelse nr.719 af 19.6.2013
Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning m.v. nr. 7 af 15.2.2011
Udlandsbekendtgørelse nr. 1296 af 15.12.2009

DUKHs guider  til borgere, se deres hjemmeside 
Borger.dk