Gå til hovedindhold

Kørekort - hvad skal du være opmærksom på

Kort fortalt

Sundhedsstyrelsen stiller særlige krav i forbindelse med kørekort ved neurologiske sygdomme, herunder MS

Ansøgning om kørekort skal afleveres til kommunen. ansøgningen kan indleveres til enhver kommune, uanset hvor i Danmark du bor.

Kørekort til motorcykel og bil udstedes som hovedregel fra det fyldte 18. år og gældende for 15 år. Kørekort fornyes ved henvendelse til Borgerservice.  Personer med kørekort med gyldighed til 70 år skal også have kørekortet fornyet ved henvendelse til Borgerservice.  

Med virkning fra 19.1.2013 vil alle nye kørekort, der udstedes i EU være et plastikkort, med et europæisk standardformat og skrappere sikkerhedsforanstaltninger. De nye kørekort vil blive udstedt på kortere åremål med krav om fornyelse med helbredsoplysninger.

Trafikministeriet kan tillade, at unge mellem 15 og 18 år får kørekort til langsomkørende motorkøretøj. Kravene for at få støtte til handicapbil skal være opfyldt.

Med baggrund i helbredsmæssige forhold kan kørekort udstedes på kortere åremål. Rent praktisk betyder det, at der med interval, som fastsættes af kørekortmyndigheden, skal afleveres fornyede helbredsmæssige oplysninger.

Hvis du glemmer at få fornyet dit kørekort, og der er gået mere end 3 år siden udløb, kan du forvente at skulle aflægge en kontrollerende køreprøve, som indeholder både teori- og praktisk køreprøve.

Hvad er betingelserne?

Det er en forudsætning for at få kørekort, at du har ophold i Danmark.

Det er herudover en betingelse, at du skal have et såkaldt "tilfredsstillende helbred". Helbredskravene omfatter bl.a. syn, hørelse, fysiske og psykiske forhold. Det er kørekortmyndigheden, der på baggrund af lægeerklæring vurderer, hvorvidt betingelserne er opfyldt.

De lægelige oplysninger vil i nogle tilfælde blive forelagt embedslægen eller Sundhedsstyrelsen, ligesom der kan stilles krav om en vejledende praktisk prøve for Statens Bilinspektion.

Kørekortbekendtgørelsen indeholder særlige bemærkninger vedr. neurologiske lidelser. Det fremgår her, at der lægges vægt på de funktionsmæssige muligheder af prognosen med vægt på bl.a. motoriske funktioner, balance og koordination.

Ved kognitive vanskeligheder kan ske henvisning til speciallæge samt vejledende køretest.

Kognitive vanskeligheder defineres sædvanligvis som problemer med:

  • koncentration og opmærksomhed
  • indlæring og hukommelse
  • planlægning og problemløsning
  • forståelse og brug af sproget
  • genkendelse af genstande, bearbejdning af synsindtryk og bedømmelse af afstande

Krav om særlig indretning sker ved påtegning i kørekortet og indebærer, at du ikke må være fører af biler uden den særlige indretning.

Trafikfarlig medicin

Sundhedsstyrelsen opdaterer dagligt liste over trafikfarlig medicin se  http://laegemiddelstyrelsen.dk/da/service-menu/produktomraader/trafikfar...

Klagemulighed 

En afgørelse om kørekortets varighed eller andre særlige betingelser kan ankes til politiet/Rigspolitichefen . Klagefrist 4 uger fra modtagelse af afgørelse.

Hvad sker der, hvis der er helbredsmæssige ændringer?

Egen læge/speciallæge har pligt til at nedlægge kørselsforbud, hvis det ud fra en lægelig bedømmelse ikke findes forsvarligt at føre motorkøretøj i kortere eller længere tid.

Et sådant kørselsforbud skal overholdes, i modsat fald skal embedslægen og politiet underrettes og involveres.

Hvilke muligheder er der for økonomisk støtte til kørekort?

Personer, som opfylder betingelserne for støtte til handicapbil kan få støtte til betaling af køreundervisning, kontrollerende køreprøve og vejledende helbredsmæssig køretest hos politiet. 

Køreundervisning kan enten ske i egen bil med påmonterede skolepedaler eller i specialindrettet skolevogn.

Mange kommuner vælger at henvise til testning hos Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede (PTU), der har særlig ekspertise i forbindelse med vurdering af særlig indretning.

Uanset om indretningen bygger på en sådan testning skal bilinspektøren/politiet godkende den særlige indretning.

Fornyelse af kørekort

Personer, som opfylder betingelserne for støtte til bil, kan få tilskud til fornyelse af kørekort begrundet i tidsbegrænsning eller på grund af helbredsmæssige ændringer. Hvis der bliver stillet krav om vejledende og orienterende køreprøve i skolevogn eller særlig indrettet skolevogn, kan der ligeledes ydes betaling af denne udgift som tilskud.

I forbindelse med fornyelse af kørekort skal udfyldes en kørekortattest hos egen læge. Det er vigtigt at tale med sin læge om de helbredsmæssige forhold, som kan have betydning for at kunne køre bil. I kørekortattesten er en rubrik "supplerende oplysninger", som giver egen læge mulighed for yderligere uddybning.

Det er også vigtigt, at eventuelle journaloplysninger fra speciallæge eller lign. vedlægges. Oplysninger som beskriver dine symptomer, sygdomsudvikling de seneste år, antal attakker og om sygdommen er stabil eller progredierende. Jo flere oplysninger, jo nemmere er det for kørekortmyndigheden at vurdere mulighederne for at køre bil.

Hvis kørekortmyndigheden er i tvivl om føreregnethed vil man sende ansøgning om fornyelse af kørekort til Sundhedsstyrelsen. Hvis Sundhedsstyrelsen ikke kan vurdere om kørekort kan fornyes, vil man herfra bede om yderligere oplysninger, der evt. kan være udtalelse fra neurolog eller vejledende køretest.

Som nævnt tidligere kan personer, som opfylder betingelserne for støtte til bil få tilskud til udgifterne i forbindelse med fornyelse af kørekortet. Det gælder kun den gruppe, alle andre skal selv betale kørekortattest og evt. andre udgifter til lægelige udtalelser o.lign. 

Neurologer kan kræve betaling for en evt. udtalelse, en sådan ydelse er nemlig ikke omfattet af Sundhedsloven og neurologen kan selv fastsætte prisen, som i mange tilfælde kan løbe op til omkring 1.500 kr. For at forsøge at undgå det, er det derfor vigtigt, at egen læge er opmærksom på at vedlægge journaloplysninger og være opmærksom på at udfylde rubrikken "supplerende oplysninger".   

Vær opmærksom på, at Sundhedsstyrelsen aldrig stiller krav om en speciallægeerklæring, men kun en udtalelse om tilstand og føreregnet. En speciallægeerklæring kan koste op mod 10.000 kr., men som nævnt det er ikke et krav.

Nærmere oplysninger om Sundhedsstyrelsens krav kan læses her http://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/helbred-og-koerekort/koerekort/laegeattest . Her er også mulighed for at se/printe den kørekortattest, som skal udfyldes hos egen læge. 

Tilskud til kørekort til chauffør

Der kan ydes tilskud til køreundervisning af en person, der godkendes som chauffør for en person under 18 år, der opfylder betingelserne for støtte til køb af bil. Der kan som hovedregel kun ydes støtte til 1 chauffør.

Ægtefællers mulighed for tilskud til betaling af køreundervisning kan ske særskilt efter aktivlovens/lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Det vil dog bero på en konkret individuel vurdering afhængig af de økonomiske forhold m.v.

Lovhenvisning og litteratur

  • Reglerne fremgår af lov om social service § 114
  • Social- og Integrationsministeriets bekendtgørelse nr. 719 af 19.6.2013
  • Justitsministeriets bekendtgørelse kørekort nr. 12 af 10.1.2013
  • Sundhedsstyrelsens vejledning om neurologiske sygdomme og kørekort nr. 9606 af 12.12.2011