Gå til hovedindhold

Hjemmehjælp - til dig som har brug for personlig pleje og praktisk hjælp

Kort fortalt

Generelle regler for hjælp til personlig pleje og praktiske opgaver i hjemmet.

Hjælpen kan ydes, hvis du på grund af midlertidig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har brug for hjælp.

Hjælpen gives som hjælp til selvhjælp, det betyder, at du selv skal være så aktiv som mulig.

Hvilken hjælp tilbydes?

Hjælpen tilbydes efter en konkret individuel vurdering af behovet. Hjælpen ydes kun til opgaver, som modtageren ikke er i stand til eller kun meget vanskeligt kan udføre på egen hånd.

Hjælpen kan fx bestå af:

  • personlig pleje (bad, toiletbesøg og lign)
  • af- og påklædning
  • måltider, herunder hjælp til at varme mad, spise og drikke
  • rengøring
  • tøjvask
  • indkøb
  • madservice (ikke fremstilling af mad)

Hjælpen kan ydes døgnet rundt

Hvem udfører opgaverne?

  • personale ansat hos kommunen
  • privat leverandør, godkendt af kommunen
  • selvvalgt person efter nærmere godkendelse af kommunen.

 

Hvad koster det?

For personer med en varig lidelse er hjælpen gratis. 

Hvor søger man?

Hjælpen søges i  bopælskommunen. Bevilling skal indeholde oplysninger om omfang og konkret indhold af hjælpen.

Hvor klager man?

Afslag på hjælp skal begrundes skriftligt og kan ankes til Ankestyrelsen. Klagen sendes til kommunen. Klagefrist 4 uger.

Vær specielt opmærksom på, at der er ret til en konkret individuel vurdering af behovet for hjælp, og at man ikke er afhængig af kommunens generelle niveau

Kommunernes generelle serviceniveau er ofte tilrettelagt efter den store brugergruppes behov =  ældre menneskers behov. Børnefamilier og unge mennesker har andre behov. Det er derfor meget vigtigt at beskrive den familie- og arbejdsmæssige situation meget nøje samt beskrive, hvilke følgevirkninger sclerose medfører.

Når behovet for hjælp vurderes, skal der tages hensyn til, at familien, herunder børn af handicappede forældre, skal kunne fungere så normalt som muligt med de ekstraordinære belastninger, der følger af sygdommen. Børn af forældre med nedsat funktionsevne bør ikke af det offentlige pålægges mere arbejde i hjemmet end normalt for deres aldersgruppe.

Lovhenvisning og litteratur

Lov om social service § 83
Socialministeriets bekendtgørelse nr. 668 af 16.6.2010
Socialministeriets skrivelse nr. 9270 af 7.6.2010
Socialministeriets vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven nr. 13 af 15.2.2011
  
Pjece: "Ret til hjælp for alle", Center for Ligebehandling af Handicappede clh@clh.dk