Gå til hovedindhold

Førtidspension - til dig, som er tilkendt pension EFTER 1.1.2003

Kort fortalt

Den 1.1.2003 trådte en ny førtidspensionslov i kraft. Du er omfattet af de nye regler, hvis din sag om førtidspension er startet efter den 1.1.2002.

Formålet med ændringerne er at fastholde flest mulige i arbejde.

Hvem kan fremover være målgruppe for førtidspension?

Førtidspension kan tilkendes personer i alderen fra 40 år til folkepensionsalder.

Personer i alderen fra 18 år - 39 år kan tilkendes førtidspension, hvis det er dokumenteret eller det på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres.

Ret til fuld førtidspension afhænger af, hvor mange år personen har boet i Danmark fra sit 15. år og tilkendelsestidspunktet for førtidspension. Kommunen skal vejlede yderligere herom.

Ressourceforløb

Med virkning fra 1.1.2013 forudsætter tilkendelse af førtidspension som udgangspunkt, at borgeren har gennemgået et ressourceforløb. Kun få er undtaget for at skulle deltage i ressourceforløb.

Et ressourceforløb bliver tilrettelagt efter den enkeltes muligheder og behov med det formål at hjælpe personen videre, så det på længere sigt kan blive muligt at komme i arbejde eller i gang med en uddannelse.

Ressourceforløbet skal udvikle arbejdsevnen gennem en helhedsorienteret og tværfaglig indsats, som bliver koordineret på tværs af beskæftigelsesområdet, sundhedsområdet, socialområdet og undervisningsområdet.

Rehabileteringsteam 

Kommunerne har nedsat et rehabiliteringsteam, som skal behandle sager om fleksjob, ressourceforløb og førtidspension. Rehabiliteringsteamet skal sikre, at alle relevante kompetencer står sammen om at anlægge et helhedsorienteret perspektiv på borgeren..

Rehabiliteringsteamets medlemmer er repræsentanter fra:

  • Beskæftigelsesområdet
  • Socialområdet, herunder socialpsykiatrien
  • Sundhedsområdet
  • Undervisningsområdet (hvis det er relevant) 
  • Sundhedskoordinator (fra Regionen)

Hvem deltager i møderne i Rehabiliteringsteamet?

Udover ovennævnte medlemmer deltager sagsbehandleren, der har forberedt sagen sammen med borgeren, der har mulighed for at tage bisiddere med. Bisiddere kan være pårørende, repræsentanter fra faglig organisation/patientorganisation.

Rehabiliteringsplan

Alle, der skal have behandlet en sag i Rehabiliteringsteamet skal have lavet en rehabiliteringsplan..

Hvem beslutter om man er berettiget til førtidspension?

Rehabiliteringsteamet indstiller om der skal påbegyndes en sag om førtidspension. Indstillingen skal forelægges kommunens pensionsudvalg, der endelig afgør sagen.

Hvis Rehabiliteringsteamets indstilling ikke følges, skal sagen forelægges teamet på ny.

Det er fortsat muligt selv at rejse en sag om førtidspension, men her gælder det stadig, at sagen afgøres på det foreliggende grundlag og det betyder, at der ikke indhentes yderligere oplysninger.

Aktindsigt og partshøring

Alle har ret til at få indsigt i egne sagsakter og til at få kopi af kommunens notater og indhentede oplysninger fra andre fx læger og hospital. Anmodning om kopi af sagsakter skal besvares inden 7 arbejdsdage.

Inden der træffes afgørelse i sagen, har man mulighed for at få sagens akter til partshøring. Dvs. mulighed for at kommentere de oplysninger, der er lagt til grund for behandling af sagen. 

Hvad er fristen for afgørelse?

Kommunen skal træffe afgørelse senest 3 måneder efter, at pensionssagen er påbegyndt. Kan fristen ikke overholdes, skal kommunen give ansøger skriftlig besked og oplyse, hvornår sagen kan forventes færdigbehandlet.

Hvor klager man?

Afslag på førtidspension skal begrundes skriftligt og kan ankes til Ankestyrelsen. Klagen sendes til kommunen. Klagefrist 4 uger.

Hvor stor er førtidspensionen?

Den nye førtidspension består alene af én ydelse, der er fuldt skattepligtig. Det maximale beløb er svarende til satsen for dagpenge for enlige og 85 % for ægtefælle/samlever.

Udbetaling Danmark kan vejlede nærmere. Det er muligt selv at lave en foreløbig beregning af førtidspension på Borger.dk.
Pensionen fastsættes hver 1. januar på grundlag af de indkomster, der senest er indberettet til skattemyndighederne.

Oplysningspligt

Såfremt der sker  ændringer af samlivsforhold skal Udlbetaling Danmark kontaktes. Med virkning fra 1.1.2015 beregnes pensionen i forhold til forskudsopgørelsen fra SKAT. Ændres forskudsopgørelsen, ændres pensionsudbetalingen også. Pensionen reguleres i forhold til indtægt første gang i 2016 for 2015.

Merudgifter

Personer mellem 18 og folkepensionsalder med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan søge dækning af merudgifter som følge af lidelsen. Der skal være tale om merudgifter ved den daglige livsførelse. Kan søges af alle undtagen førtidspensionister, der modtager førtidspension efter reglerne før 1.1.2003.

Førtidspension og Tilbagetrækningsreformen

For personer født før 1.1.1954 forbliver førtidspension uændret til 65 år.
For personer født efter 1.1.1954 vil der i perioden 2019 – 2022 ske gradvis stigning af aldersgrænsen ved overgang til folkepension til 67 år.

Pensionist i udlandet?

Der kan tilkendes dansk pension til personer, som bor i udlandet, når forskellige betingelser om indfødsret, bopæl, alder og helbredsmæssige forhold er opfyldt. Læs nærmere på Borger.dk. 

Oplysningspligt, udlandsophold

Rejser du til et land udenfor EU/EØS og Schweiz - undtagen Færøerne og Grønland - i mere end 2 måneder, skal du give Udbetaling Danmark besked om afrejsedato og forventet hjemkomst.

Lovhenvisning og litteratur

Lov om social pension
Vejledning om førtidspension nr. 105 af 23.10.2002

Borger.dk 

Beskæftigelsesministeriet  

Arbejdsmarkedsstyrelsen