Gå til hovedindhold

Personlige tillæg - kun til dig, som modtager folkepension eller førtidspension gl. regler

Kort fortalt

Personlige tillæg, varme- og helbredstillæg kan kun søges af førtidspensionister med pension FØR 1.1.2003 og folkepensionister.

Tillæggene kan bevilges efter en vurdering af dine økonomiske forhold. 

Tillæggene kan søges af førtidspensionister med tilkendt pension før 01.01.2003 og folkepensionister.

Tillæggene kan bevilges efter ansøgning og bevilges som hovedregel kun til pensionister, hvis økonomiske forhold er særligt vanskelige.

Hvilke pensionister kan være omfattet?

For at kunne forstå reglerne om varmetillæg og helbredstillæg, er det nødvendigt at kende den personlige tillægsprocent.

Har en pensionist ikke indtægter udover et vist beløb er tillægsprocenten 100 %. Tillægsprocenten er 100, når den årlige indkomst ud over pensionen ikke overstiger

  • 20.100 kr. for enlige/samlevende
  • 39.800 kr. for gifte.

For enlige bliver tillægsprocenten nedsat med 1 % for hver 497 kr. indkomsten overstiger 20.100 kr. om året. Tillægsprocenten er 0, når indkomsten overstiger 69.800 kr. om året.

For gifte/samlevende bliver tillægsprocenten nedsat med 1 % for hver 1.002 kr. indkomsten overstiger 39.800 kr. om året. Tillægsprocenten er 0, når indkomsten overstiger 140.000 kr. om året.

Den personlige tillægsprocent er anført på pensionsmeddelelsen.

Varmetillæg

Varmetillæg kan søges, uanset om pensionisten bor i eget hus eller i lejet bolig. Pensionisten skal selv betale en del af varmeregningen. Som hovedregel beregnes varmetillægget ud fra gennemsnittet af de sidste 3 års varmeforbrug. Bor pensionisten sammen med andre, tages der højde for det.

Hvordan beregnes varmetillæg?

Formue: En evt. formue har ikke betydning.

Personlig tillægsprocent

Varmetillæg ydes ud fra den personlige tillægsprocent.

Beløbsgrænserne for beregning af varmetillæg 2017

Beløbsgrænser, varmetillæg                   Gift/samlevende *  Enlig *
 
Årlig egenbetaling 7.500 kr./ 5.000 kr.
3/4 af udgifterne (beregningsgrundlag)   7.501 - 12.900 kr.    5.001  - 12.900 kr.
1/2 af udgifterne (beregningsgrundlag) 12.901 - 17.100 kr.   12.901 - 17.100 kr.
1/4 af udgifterne (beregningsgrundlag) 17.101 -  21.200 kr.   17.101 - 21.200 kr.
*personer der lever i et samlivsforhold, hvor den ene eller begge er tilkendt førtidspension før 1.3.1999, og hvor samlivsforholdet er påbegyndt før dette tidspunkt – betragtes som enlige.

Helbredstillæg 

Helbredstillæg ydes målrettet til pensionister, som har helbredsrelaterede udgifter. Det er en betingelse, at indtægter udover pensionen er begrænsede, og at den likvide formue er under en fastsat grænse.

Tillægget dækker udgifter til medicin, tandlægebehandling, fysioterapi, kiropraktorbehandling, fodterapi og psykologhjælp. Forudsætning for, at der kan ydes helbredstillæg er, at lægemidlet/ behandlingen er tilskudsberettiget efter sundhedsloven. Desuden kan helbredstillæg ydes til tandprotese, briller og fodbehandling.

Bevilling af helbredstillæg sker efter ansøgning.

Hvordan beregnes helbredstillæg?

Formue

Pensionister som har en likvid formue større end 84.300 kr. kan ikke bevilges helbredstillæg.

Personlig tillægsprocent: Helbredstillægget beregnes som 85 pct. af pensionistens egen andel af den helbredsrelaterede udgift og afhænger af den personlige tillægsprocent.

Eksempel: Er den personlige tillægsprocent 100, udgør tillægget 85 pct. af pensionistens egen andel af udgiften. Er den personlige tillægsprocent i stedet fx nedsat til 50, udbetales tillægget svarende til halvdelen af 85 pct. af pensionistens egen udgift

Helbredstillæg ydes i form af et tilskudskort, der fornyes automatisk hvert år.

Personlige tillæg

Personlige tillæg kan ydes til dækning af rimelige og nødvendige udgifter, hvilket fx kan omfatte dækning af den resterende egenbetaling efter helbredstillæg og andre helbredsrelaterede udgifter fx diætkost.

Hvordan beregnes personlige tillæg? 

Ved vurderingen af, om der er mulighed/grundlag for at bevilge personligt tillæg, skal der foretages en konkret individuel vurdering af pensionistens samlede økonomiske forhold. 

Hvor klager man?

Afslag på varmetillæg, helbredstillæg og personlige tillæg skal begrundes skriftligt og kan ankes til Ankestyrelsen. Klagen sendes til kommunen. Klagefrist 4 uger.

Lovhenvisning og litteratur

Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.
Lov om social pension
Socialministeriets vejledning nr. 54 af 31.8.2007

Borger.dk