Gå til hovedindhold

Bistands- eller plejetillæg - til dig, som modtager førtidspension efter gamle regler

Kort fortalt

Bistands- eller plejetillæg er tillæg, som kan tilkendes, hvis du har behov for andres hjælp til personlige fornødenheder.

Behovet skal være af væsentlig omfang.

Tillægget kan kun søges af personer, som får pension efter reglerne om førtidspension før 1.1.2003 og er under folkepensionsalderen.

Bistandstillæg og plejetillæg er ydelser, som kan tilkendes personer, som har behov for andres hjælp til personlige fornødenheder i et væsentligt omfang.

Personer, som er tilkendt førtidspension eller invaliditetsydelse efter reglerne før 01.01.2003 kan søge.  Folkepensionister kan ikke søge bistandstillæg eller plejetillæg, men personer, som har fået tilkendt bistandstillæg eller plejetillæg før overgang til folkepension, bevarer tillægget sammen med folkepensionen. Man kan ikke få bevilget både bistandstillæg og plejetillæg.

Specielt om bistandstillæg.

Bistandstillæg kan tilkendes, når invaliditeten bevirker, at der er vedvarende behov for andres hjælp til personlig bistand. Der skal altså være tale om en væsentlig nedsættelse af funktionsevnen, som medfører, at der er behov for hjælp til personlige fornødenheder som af- og påklædning, toiletbesøg, at komme i bad, spise, forflytte sig o.s.v. Det er ikke nok, at der skal ydes en håndsrækning i ny og næ. I vurderingen lægges vægt på, om en evt. ægtefælle kan yde hjælpen, og om behovet for hjælp dækkes af hjemmeplejen i kommunen.

Specielt om plejetillæg:

Plejetillæg kan tilkendes, hvis behovet for hjælp til personlige fornødenheder er så massivt, at der er tale om behov for vedvarende pleje eller tilsyn, som nødvendiggør andres stadige nærværelse.

Hvor søges tillægget?

Bistandstillæg eller plejetillæg søges i kommunen, der indhenter de fornødne oplysninger om de helbredsmæssige forhold og beskriver behovet for hjælp til personlige fornødenheder.

Bevillingsdato?

Bistandstillæg og plejetillæg bevilges fra førstkommende den første efter afgørelsen og senest 3 måneder efter ansøgningsdato. En ansøgning afleveret fx 15.4 kan tidligst bevilges med virkning 1.5 og senest 1.8 uanset om afgørelsen først foreligger efter 1.8.

Hvad kan man selv gøre?

Det kan være en god idé selv at lave en beskrivelse over behovet for hjælp, f.eks. tage et dagsforløb som udgangspunkt: " om morgenen skal der ydes hjælp til .... o.s.v. , o.s.v."

Økonomi:

Bistands- og plejetillæg tilkendes uafhængigt af indkomst- og formueforhold og er skattefrie ydelser. Beløbet udbetales af Udbetaling Danmark sammen med pensionen.

Aktuelle takster (1.1.2017)

Bistandstillæg  kr.  3.152 pr. måned.
Plejetillæg        kr.  6.290 pr. måned.

 

Aktindsigt og partshøring

Alle har ret til at få indsigt i egne sagsakter og til at få kopi af kommunens notater og indhentede oplysninger fra andre fx læger, hospital. Anmodning om kopi af sagsakter skal besvares inden 10 hverdage.

Inden der træffes afgørelse i sagen, har man mulighed for at få sagens akter til partshøring, dvs. mulighed for at kommentere de oplysninger, der er lagt til grund for behandling af sagen. 

Hvor klager man? 

Afslag på bistands- eller plejetillæg skal begrundes skriftligt og kan ankes til Ankestyrelsen. Klagen sendes til kommunen. Klagefrist 4 uger.

Lovhenvisning og litteratur

Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.
Socialministeriets vejledning om førtidspension nr. 54 af 31.8.2007