Gå til hovedindhold

Førtidspension for dig, der er tilkendt pension FØR 1.1.2003

Kort fortalt

For alle som er tilkendt førtidspension før 1.1.2003 gælder reglerne om førtidspension efter "gammel ordning".

Hvilke typer førtidspension findes der

  • Højeste førtidspension
  • Mellemste førtidspension
  • Forhøjet almindelig førtidspension
  • Almindelig førtidspension

Forhøjelse af tidligere tilkendt pension

Er dine helbredsmæssige forhold forværret, kan der være mulighed for at få tilkendt en højere pension. Bemærk det er ikke muligt at få tilkendt højeste pension, når du er fyldt 60 år.

Vil du søge om forhøjelse skal du kontakte din kommune, der skal indhente den nødvendige dokumentation og herefter vurdere om der er grundlag for at rejse en sag om forhøjelse af pensionen. Det betyder, at det ikke er tidspunktet for din henvendelse, der er gældende, men derimod det tidspunkt, hvor kommunen mener, at der er tilstrækkelig dokumentation for, at sagen kan rejses (påbegyndes).

Aktindsigt og partshøring

Alle har ret til at kende sine egne sagsakter og til at få kopi af kommunens notater og indhentede oplysninger fra andre fx læger, hospital. Når du kontakter kommmunen for at få kopi af sagsakter skal kommunen svare inden 7 arbejdsdage. Før din sag skal afgøres, har du mulighed for at få kopi af akterne til partshøring, dvs du har mulighed for at komme med kommentarer til de oplysninger, der ligger i sagen. Du skal gøre gøre brug af denne mulighed, da du jo er den eneste, som helt konkret ved om oplysningerne om dig, er korrekte..

Overgang fra førtidspension til folkepension

Folkepensionsalderen er ikke ens for alle, men afhænger af hvornår du er født. Du kan beregne din folkepensionsalder på Borger.dk. Personer med folkepensionsalder 65 år med tilkendt førtidspension/invaliditetsydelse før den 1. januar 2002 skal være opmærksom på overgangsordning ved beregning af folkepension. Har du forhøjet almindelig førtidspension/almindelig førtidspension som 65-årig, beholder du pensionens skattefrie beløb ( førtidsbeløb) til det fyldte 67. år. Har du mellemste førtidspension som 65-årig, beholder du invaliditetsbeløbet til det fyldte 67.år. Har du højeste førtidspension som 65-årig, beholder du invaliditetsbeløbet og erhvervsudygtighedsbeløbet til det fyldte 67. år.

Hvad er fristen for afgørelse?

Kommunen skal træffe afgørelse senest 3 måneder efter, at pensionssagen er påbegyndt. Kan fristen ikke overholdes, skal kommunen give dig skriftlig besked og oplyse, hvornår sagen kan forventes færdigbehandlet

Hvem beregner den konkrete pensionsudbetaling?

Udbetaling Danmark beregner og udbetaler førtidspension. Det er muligt selv at beregne førtidspension på Borger.dk.

Pensionsopsparingsordning mv.

Der er frivillig indbetaling til ATP (arbejdsmarkedets tillægspension)
Pensionistens bidrag  94 kr.
Kommunens andel   189 kr.

Frivillig opsparing

Der er mulighed for at tilmelde sig den supplerende arbejdsmarkedspension. Pensionen udbetales ved overgang til folkepension
Pensionistens bidrag 171 kr.
Kommunens andel    342 kr.

Oplysningspligt

Det er vigtigt, at Udbetaling Danmark oplyses om  ændringer i samlivsstatus. Med virkning fra 1.1.2015 beregnes førtidspension  ud fra forskudsopgørelsen. Ændringer i forskudsopgørelsen overføres direkte til Udbetaling Danmark med henblik på regulering af pensionsudbetalingen. Pensionen efterreguleres en gang om året, første gang i 2016 for pensionsudbetaling i 2015.

Rejser du til et land udenfor EU/EØS og Schweiz - undtagen Færøerne og Grønland - i mere end 2 måneder, skal du give Udbetaling Danmark besked om afrejsedato og forventet hjemkomst.

 

 

Lovhenvisning og litteratur

Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.
Vejledning om førtidspension nr. 54 af 31.8.2007
www.retsinfo.dk

Borger.dk