Gå til hovedindhold

Sygedagpenge - hvad skal du være opmærksom på ved sygemelding

Kort fortalt

Sygedagpenge kan udbetales hvis du er helt eller delvis uarbejdsdygtig på grund af sygdom.

Du skal bo her i landet, betale skat af din indkomst og opfylde nærmere fastsatte krav om beskæftigelse.

Sygedagpenge kan udbetales til din arbejdsgiver som delvis refusion af din løn eller udbetales til dig.

Hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig på grund af din sygdom, bor i Danmark, betaler skat af din indkomst og opfylder nærmere fastsat krav om beskæftigelse, har du ret til at få sygedagpenge.

Afgørelse om en lønmodtager kan anses for uarbejdsdygtig sker på grundlag af en samlet vurdering af sygdommen og dens indvirkning på arbejdsevnen.

Hvor lang tid kan der udbetales sygedagpenge?

Udbetaling af sygedagpenge ophører efter udløbet af en kalendermåned, når der er udbetalt sygedagpenge (også nedsatte sygedagpenge) i mere end 22 uger i de forudgående 9 mdr. Udbetaling ophører den dag, hvor kommunen vurderer, at den sygemeldte er arbejdsdygtig igen, uanset om der sker raskmelding eller ej.

Sygedagpenge udbetalt af arbejdsgiver

For ansatte, hvor arbejdsgiver udbetaler fuld løn under sygdom, fortsætter lønudbetalingen. Arbejdsgiveren modtager sygedagpengerefusion. Fuld løn under sygdom er betinget af, hvilken overenskomst ansættelsen hører under.

Udbetales der ikke fuld løn under sygdom, udbetales sygedagpenge hvis lønmodtager har været ansat uafbrudt de sidste 8 uger før sygemelding, og i denne periode har arbejdet mindst 74 timer

Arbejdsgiveren skal betale for de første 30 dage af sygeperioden.

Sygedagpenge udbetalt af kommunen

Kommunen udbetaler sygedagpenge hvis:

 • lønmodtager har været tilknyttet arbejdsmarkedet uafbrudt de seneste 26 uger før sygefraværet, og i denne periode har arbejdet mindst 240 timer eller.
 • ansat i fleksjob (forudsat, at lønudbetaling ikke fortsætter fra arbejdsgiver jf. overenskomst) eller
 • lønmodtager ville være berettiget til arbejdsløshedsdagpenge fra A-kasse eller
 • lønmodtager – indenfor den seneste måned - har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse på mindst 18 mdr. eller
 • lønmodtager er elev i lønnet praktik i en uddannelse.

Sygedagpenge til selvstændige erhvervsdrivende

Der er ret til sygedagpenge fra kommunen fra 1. fraværsdag efter 2 ugers sygdom. Selvstændige kan i lighed med lønmodtagere indgå aftale om sygedagpengerefusion ved kronisk lidelse, der medfører øget fravær. Reglerne fremgår af § 58 i lov om sygedagpenge.

Det er en betingelse, at man har været beskæftiget med selvstændig erhvervsvirksomhed i væsentlig omfang i mindst 6 mdr. inden for de seneste 12 mdr.

Selvstændige kan tegne forsikring, der giver ret til sygedagpenge fra 1. sygedag.   

Beregning af sygedagpenge

Sygedagpenge beregnes normalt på grundlag af hidtidige indtægt og kan højst udgøre  114,73 kr. pr. time/4.245 kr. pr. uge (2017)

Sker sygemelding fra A-kasse modtages samme beløb i sygedagpenge som i arbejdsløshedsdagpenge.

Revurderingstidspunkt/varighedsbegrænsning

Udbetalingen af sygedagpenge ophører som hovedregel, når man har modtaget sygedagpenge/løn under sygdom i 22 uger inden for de seneste 9 mdr.

Forinden skal kommunen foretage en revurdering af situationen og vurdere om betingelserne for forlængelse er opfyldt.

Forlængelsesregler::

 • revalidering er overvejende sandsynlig, det er en betingelse, at der skal være tale om en realistisk mulighed for, at revalidering bliver iværksat, og at revalideringen kan føre til, at den sygemeldte kan vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked
 • der er behov for afklarende aktiviteter med henblik på vurdering af arbejdsevnen, dog max 69 uger
 • den sygemeldte er under eller venter på lægebehandling, der må antages inden for en kortere tid at gøre pågældende arbejdsdygtig (max 134 uger)
 • kommunen vurderer, at sagen skal behandles i rehabiliteringsteamet med henblik på afgørelse om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension
 • den sygemeldte ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår og dermed ikke vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked, men det endnu ikke er afklaret om den sygemeldte vil være berettiget til et fleksjob eller til førtidspension, dog max op til 26 uger
 • den sygemeldte har en livstruende, alvorlig sygdom
 • der er rejst sag om ret til erstatning efter lov om arbejdsskadesikring eller lov om sikring mod følger af arbejdsskade
 • der er påbegyndt sag om førtidspension

Delvis sygemelding

Ved delvis sygemelding gælder samme varighedsbegrænsning som ved fuld sygemelding max 22 uger indenfor de seneste 9 mdr.

Sygedagpenge ved delvis sygemelding bliver beregnet på grundlag af de antal timer, man ville have været berettiget til sygedagpenge ved fuld sygemelding. Såfremt der udbetales fuld løn fra arbejdsgiver, sker refusionen til arbejdsgiver.

Vær opmærksom på at sygedagpengene kan bortfalde:

 • ved sygdom, der pådrages ved forsæt og grov uagtsomhed. Her bortfalder dagpengene fra arbejdsgiveren, men udbetales i stedet af kommunen.
 • hvis man ved ansættelsen har fortiet helbredsoplysninger af væsentlig betydning for ansættelsen bortfalder retten til dagpenge fra arbejdsgiveren, men udbetales af kommunen.
 • hvis man uden rimelig grund undlader at medvirke ved kommunens opfølgning

Vær opmærksom på, at sygedagpenge ophører, når der er truffet afgørelse om fleksjob, og man venter på, at dette job findes. I dette tilfælde er der i stedet ret til ledighedsydelse (se faktaside om fleksjob og ledighedsydelse).

Hvordan foregår sagsbehandlingen ved sygemelding?

Kommunen er forpligtet til at lave opfølgning på udbetaling af sygedagpenge. Det betyder, at den sygemeldte skal til samtale med sagsbehandleren. Kommunen har fokus på arbejdsfastholdelse og hovedformålet er, at sygemeldingen skal blive så kort som mulig.

Umiddelbart efter sygemelding får den sygemeldte sendt et oplysningsskema, som skal returneres senest 8 dage efter afsendelsen. Det er vigtigt, at denne frist overholdes, i modsat fald kan kommunen træffe afgørelse om ophør af udbetaling af sygedagpenge.

Ved opfølgningssamtalerne har du ret til at have en bisidder med. En bisidder kan enten være en repræsentant fra din faglige organisation, en pårørende eller andre efter dit valg.

Første opfølgning skal ske inden sygemeldingen har varet 8 uger.

Der skal udarbejdes en skriftlig opfølgningsplan senest i tilknytning til den anden opfølgning. Kopi af planen skal udleveres til den sygemeldte. 

Aktindsigt og partshøring

Alle har ret til at få indsigt i egne sagsakter og til at få kopi af kommunens notater og indhentede oplysninger fra andre fx læger og hospital. Anmodning om kopi af sagsakter skal besvares inden 7 hverdage. Inden der træffes afgørelse i sagen, har man mulighed for at få sagens akter til partshøring, dvs. mulighed for at kommentere de oplysninger, der er lagt til grund for behandling af sagen. 

Hvor klager man? 

Afslag på fortsat udbetaling af sygedagpenge skal begrundes skriftligt og kan ankes til Ankestyrelsen. Klagen sendes til kommunen. Klagefrist 4 uger.

Lovhenvisning og litteratur

Lov om sygedagpenge
- Lovgivningsguide udarbejdet af DUKH (Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet) - www.dukh.dk
Læs også Borger.dk