Gå til hovedindhold

Revalidering- til dig som måske skal have en anden uddannelse

Kort fortalt

Revalidering kan være en mulighed, hvis din arbejdsevne er nedsat af fysiske, psykiske eller sociale årsager.

Alle andre muligheder for at komme tilbage i arbejde skal være udtømte.

Det skal være realistisk, at du fremover vil kunne arbejde.

Revalidering er et tilbud om erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, som skal vurderes, hvis en person har begrænsninger i sin arbejdsevne.

Det er en forudsætning for en revalidering, at mulighederne for at komme tilbage på arbejdsmarkedet og muligheden for at kunne forsørge sig selv efter endt revalidering er til stede.

Hvad er betingelserne?

Det er en betingelse for at få revalidering, at arbejdsevnen er nedsat af fysiske, psykiske eller sociale årsager. Det er endvidere en betingelse, at andre muligheder for tilbagevenden på arbejdsmarkedet anses for udtømte.

Der skal være en realistisk mulighed for såkaldt selvforsørgelse enten i job på almindelige vilkår eller i fleksjob.

Personer, der modtager førtidspension, har også mulighed for støtte til revalidering efter en konkret vurdering.

Revalidering skal gennemføres på så kort tid som mulig og således, at revalidendens behov tilgodeses. En uddannelse skal som hovedregel gennemføres på højest 5 år. Der kan være mulighed for forlængelse ved særlige forhold fx sygdom og barsel.

Hvordan søger man revalidering?

Revalidering søges hos bopælskommunen.

Sagsbehandleren skal sammen med ansøger udarbejde den forberedende af rehabiliteringsplanen ved vurdering af ansøgers arbejdsevne.

Når der er truffet afgørelse om i hvilken grad arbejdsevnen er nedsat, og om der er brug for støtte til at fastholde arbejdsmarkedstilknytning via revalidering træffes beslutning om, hvilken revalidering/uddannelse.

Revalidering kan godt indledes med en såkaldt forrevalidering, fx skolegang eller arbejdsprøvningen indenfor den uddannelse, som er påtænkt.

Revalidering kan også være optræning hos en arbejdsgiver.

Jobplan

Når erhvervsmulighederne er afklaret, skal lægges en jobplan. Planen kan bestå i en egentlig uddannelse, optræning, kurser el. lign.  Formålet med en jobplan er at præcisere målet, ligesom planen skal indeholde oplysning om en evt. virksomhed og kommunens forpligtelser.

Jobplanen skal følges for fortsat berettigelse til den økonomiske ydelse.

Er der mulighed for revalidering til selvstændig virksomhed?

Det er muligt at få revalidering til støtte til selvstændig virksomhed i form af tilskud eller rentefrit lån.  

Hvor meget udgør den økonomiske støtte?

Revalideringsydelsen svarer til dagpengebeløbet for personer over 30 år p.t. 18.415 kr. mdl. (2017). For personer under 25 år er beløbet halvdelen forudsat,at revalidering iværksat før 15.4.2011. Personer mellem 25 - 30 år er satsen svarende til kontanthjælp over 25 år og for personer under 25 år svarende til kontanthjælpssatsen for denne gruppe. Der er specielle regler for personer med psykiske lidelser og gravide over 12. svangerskabsuge.

Personer under 30 år, der ikke modtager fuld revalideringsydelse har mulighed for støtte til høje boligudgifter, såfremt boligudgifterne er en følge af den nedsatte funktionsevne.

Herudover gives støtte til udgifter i forbindelse med revalideringen fx undervisningsmaterialer og befordringsgodtgørelse udover 24 km dagligt. Bemærk, at kommunen afholder den faktiske udgift til befordring, hvis udgiften er en følge af den nedsatte fysiske eller psykiske funktionsevne.

Under forrevalidering modtager ansøger den ydelse, som i forvejen udbetales fx ledighedsydelse, sygedagpenge eller kontanthjælp.

Under optræning hos arbejdsgiver kan udbetales løn svarende til den mindste overenskomstmæssige løn på det respektive område. Arbejdsgiveren får tilskud til lønnen.

Revalideringsydelsen bevares under kortvarige afbrydelser (sygdom/mangel på uddannelses- eller praktikplads o.lign). En afbrydelse på indtil 6 mdr. betragtes som en kortvarig afbrydelse. Revalideringsydelsen bevares ved fravær pga. graviditet, barsel og adoption efter reglerne i lov om ligebehandling af mænd og kvindere. Revalideringsperioden kan forlænges, hvis forsinkelse skyldes barsel..

Revalideringsydelse udbetales månedsvis bagud.

Hvad sker der ved flytning fra en kommune til en anden?

En ny kommune skal overtage udbetaling af revalideringsydelse efter flytning, ligesom den nye opholdskommune skal overtage opfølgningen på planen. Er der en bindende plan kan den nye kommune ikke ændre planen med mindre, der er sket ændringer.

Må man arbejde samtidig med en revalidering?

Udgangspunktet er, at en revalidend ikke kan have andet arbejde, når jobplanen skal gennemføres. Kommunen kan dog tillade andet arbejde i begrænset omfang, hvis arbejdet kan forenes med jobplanen. Indtægter ved andet arbejde fratrækkes revalideringsydelsen, såfremt indtægterne overstiger 12.000 kr. pr. år.

Vær specielt opmærksom på

Hvis revalideringsforløbet ikke kan gennemføres, er man som hovedregel ikke berettiget til sygedagpenge efterfølgende. Det kræver, at betingelserne for sygedagpenge generelt er opfyldt. Det er derfor vigtigt, at søge relevant rådgivning vedr. evt. fortsat medlemskab af A-kasse. Denne rådgivning skal hentes i A-kassen ligesom kommunen selvfølgelig også har et rådgivningsansvar.

Er betingelserne for sygedagpenge ikke opfyldt, og alternativet er kontanthjælp, er det vigtigt at være opmærksom på, at mulighed for kontanthjælp er betinget af formue og evt. ægtefælles indtægt. Kommunen skal rådgive konkret herom.

Hvor klager man?

Afslag på revalidering skal begrundes skriftligt og kan ankes til Ankestyrelsen. Klagen sendes til kommunen. Klagefrist 4 uger.

Lovhenvisning og litteratur

Lov om en aktiv socialpolitik §§ 46 - 67
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 2, 27- 31og 82
Vejledning om lov om aktiv socialpolitik nr. 39 af 5.3.1998 kap 6
www.retsinfo.dk 

Borger.dk