Gå til hovedindhold

Ledighedsydelse - til dig som er arbejdsløs fleksjobber

Kort fortalt

Ledighedsydelse, er den ydelse, som udbetales af kommunen, hvis du er en arbejdsløs fleksjobber.

Ledighedsydelse kan sammenlignes med arbejdsløshedsunderstøttelse.

Ledighedsydelse er den ydelse, der udbetales, mens man venter på et fleksjob samt erstatter muligheden for at få udbetalt arbejdsløshedsunderstøttelse ved ledighed eller midlertidig afbrydelse i arbejdet fra et fleksjob

Der er ikke krav om medlemskab af arbejdsløshedskasse/fagligt forbund. Ledighedsydelse kan ligeledes udbetales i forbindelse med ferie i et fleksjob, hvis man ikke selv har optjent feriepenge. Herudover er der mulighed for udbetaling af ledighedsydelse i perioder med sygdom og barsel.

Hvad er betingelserne?

For at være berettiget til ledighedsydelse skal man:

  • være visiteret til et fleksjob
  • være berettiget til at modtage dagpenge efter sygedagpengeloven eller have deltaget i revalidering efter en jobplan
  • være uforskyldt ledig. Dvs. ikke ubegrundet have opgivet et fleksjob eller afvist tilbud om fleksjob

Hvor stor er ledighedsydelsen?

Ledighedsydelsen udgør et beløb svarende til, hvad der i de foregående 3 mdr. er udbetalt i gennemsnit i løn eller anden indtægt, der træder i stedet for arbejdsindtægt. Pr. 1.1.2017 udgør det maximale beløb pr. uge 3.780 kr.

For personer, der ikke opfylder betingelserne jf. ovenstående udbetales ledighedsydelse med beløb svarende til kontanthjælpssatserne, der for personer med forsørgerpligt overfor børn udgør 14.808 kr. pr. md., ikke-forsørgere 11.143 kr. pr. md. 

Løn eller indtægt, der træder i stedet for løn nedsætter ledighedsydelsen.

Ledighedsydelse under afholdelse af ferie opgøres som følger. Er:

  • ansættelsen sket i perioden 1.5 til og med 31.7 i et ferieår, har man ret til 15 dage med ledighedsydelse i det pågældende ferieår og 25 dage i det efterfølgende ferieår.
  • ansættelsen sket i perioden 1.8 til og med 31.12 i et ferieår, har man ret til 10 dage med ledighedsydelse i den pågældende ferieår og 25 dage i det følgende ferieår
  • ansættelsen sket i perioden 1.1 til og med 30.4 i et ferieår, har man ret til 5 dage med ledighedsydelse i det pågældende ferieår og 25 dage i det følgende ferieår

Ferieåret går fra 1.5 til 30.4.

Ledighedsydelse ved overgang til ordinært arbejde

Ved ophør fra fleksjob til ustøttet arbejde med ret til optagelse i arbejdsløshedskasse er ret til ledighedsydelse ved uforskyldt ledighed. Retten til ledighedsydelse gælder i 78 uger efter ansættelsen i ustøttet arbejde dog længst, til der er optjent ret til arbejdsløshedsdagpenge.

Hvor længe udbetales ledighedsydelsen?

Kommunen skal vurdere om betingelserne for at få et fleksjob fortsat er opfyldt, når der har været udbetalt ledighedsydelse i 12 mdr. indenfor 18. mdr. 

Med fokus på at nedbringe ledigheden for personer,  der venter på et fleksjob skal kommunen:

  • afholde samtaler med den ledige med højst 3 mdrs. interval
  • tilbyde 6 ugers selvvalgt uddannelse
  • tilbyde anden aktør (fx private formidlingsenheder)
  • tilbyde mentorordning

Personer, der har nået fleksydelsesalderen, kan højst modtage ledighedsydelse med 3.780 kr. pr. uge i sammenlagt 6 mdr. Herefter udgør ledighedsydelse beløb svarende til kontanthjælp jf. ovenstående. 

Befordringsgodtgørelse

Personer, der modtager ledighedsydelse har ret til befordringsgodtgørelse i forbindelse med deltagelse i afklaringsforsøg (arbejdsprøvninger o. lign.). Befordringsgodtgørelsen kan udbetales, når den daglige transport mellem bopæl og afprøvningssted overstiger 24 km. For personer med nedsat fysisk eller psykisk erhvervsevne kan udbetales den faktiske udgift. Taksten er 0,97 kr. pr. km (2017) 

Hvem udbetaler ledighedsydelsen?

Ledighedsydelsen udbetales af bopælskommunen.

Hvad sker der ved flytning fra en kommune til en anden?

Personer, der modtager ledighedsydelse bevarer ledighedsydelsen ved flytning.

Hvor klager man?

Afslag på ledighedsydelse skal begrundes skriftligt og kan ankes til Ankestyrelsen. Klagen sendes til kommunen. Klagefrist 4 uger.

Lovhenvisning og litteratur

Reglerne fremgår af lov om aktiv socialpolitik § 74 -74i
Styrelsen for Arbvejdsmarked og rekruttering bekendtgørelse nr. nr. 812 af 27.6.2014
Borger.dk