Gå til hovedindhold

Fleksydelse - fleksjobberes mulighed for "efterløn"

Kort fortalt

Fleksydelse er en forsikringsordning for fleksjobbere, der ligner efterløn.

Fleksydelse giver mulighed for selv at bestemme om du vil holde op med at arbejde, forudsat, at du har opnået fleksydelsesalderen.

Fleksydelsesordningen er en frivillig tilbagetrækningsordning for personer med nedsat arbejdsevne.

Formålet med loven er at give personer, som er visiteret til et fleksjob, mulighed for fra fleksydelsesalderen at modtage fleksydelse med henblik på at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Fleksydelse minder meget om efterløn.

Hvad er betingelserne?

Betingelser for at overgå til fleksydelse er, at ansøgeren:

  • er fyldt 60 år før 1.1.1954, med virkning fra 1.1.2014 forøges fleksydelsesalderen gradvist
  • er visiteret til et fleksjob
  • modtager økonomisk tilskud til at fastholde beskæftigelse i egen virksomhed
  • betaler fleksydelsesbidrag
  • opfylder et krav om anciennitet
  • har fået indberettet værdien af pensionsformuen
  • har bopæl i Danmark, et andet EU-land, Liechtenstein, Island, Norge, Grønland, Færøerne eller Schweiz (ophold i andre lande sammenlagt mere end 3 mdr. hvert kalenderår medfører, at udbetalingen standses)

Ved opgørelsen af den opnåede optjeningstid i ordningen medregnes perioder med medlemskab af en anerkendt arbejdsløshedskasse før 1. april 1999.

Hvor meget udbetales i  fleksydelse?

Fleksydelsen udgør som udgangspunkt et fast beløb, der svarer til 91 % af den maksimale sygedagpengesats. Max 200.868 kr. årligt (2017). 

 

Hvad er betingelsen for overgang til fleksydelse?

Der er ikke særlige krav om beskæftigelse forud for overgangen til fleksydelse. Ansøger skal blot umiddelbart før overgang til fleksydelse have været ansat i et fleksjob i 3 mdr.,  eller modtage ledighedsydelse.

Hvad koster det?

Fleksydelsesbidrag udgør 1.463 kr. kr. pr. kvartal (2016). Bidraget indbetales til Udbetaling Danmark. Bidraget er fradragsberettiget.

Hvordan foregår tilmelding/udmelding?

Ved visitation til fleksjob sørger kommunen for tilmelding til fleksydelsesordningen og bidraget betales kvartalsvis i månederne marts/juni/september/december efter visitationen. Såfremt man ikke ønsker at være med i ordningen, skal udmeldelse ske skriftligt til Udbetaling Danmark.

Må man arbejde mens, der udbetales fleksydelse?

Man kan ikke arbejde i fleksjob samtidig med modtagelse af fleksydelse. Der er ikke noget til hinder for at have almindeligt ustøttet arbejde ved siden af fleksydelse. Indtægterne medfører fradrag svarende til reglerne i efterlønsordningen.

Betyder pensionsindtægter noget?

Fradrag for pensionsindtægter er svarende til reglerne i efterlønsordningen.

Hvornår udbetales fleksydelse?

Fleksydelsen udbetales tidligst med virkning fra den 1. i måneden efter ansøgning. Omkring 3 mdr. før fleksydelsesalder sender Udbetaling Danmark besked om hvordan fleksydelse søges.

Skal man have ”efterlønsbevis” og er der økonomisk fordel ved at vente til 62 år?

Der bliver ikke udstedt et ”fleksydelsesbevis”, ansøgning skal indgives måneden inden, man ønsker at overgå til fleksydelse. Der er ikke nogen økonomisk fordel ved at vente med fleksydelse til 62 år.

Hvem administrerer ordningen?

Fleksydelsen administreres af kommunen.

Hvad skal man gøre, hvis man ønsker at blive meldt ud af ordningen?

Udmeldelse kan ske skriftligt til Udbetaling Danmark, der skal vejlede omkring udbetaling/overførsel til pensionsordning.

Hvor klager man?

Afslag på fleksydelse skal begrundes skriftligt og kan ankes til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Klagen sendes til Udbetaling Danmark. Klagefrist 4 uger.

Ophold i udlandet

Fleksydelse kan udbetales i et EU- eller et EØS-land, andre lande max 3 mdr. Husk altid at give kommunen besked om ud- og indrejsedato.

Fleksydelse og lovændringer

  • For personer født før 1.1.1954 udbetales fleksydelsen uændret fra 60 år
  • For personer født efter 1.1.1954 vil der fra 2014 gradvis ske stigning i fleksydelsesalderen.

Lovhenvisning og litteratur

Lov om fleksydelse
Lov om beskatning af pensionsordninger m.v.

Bekendtgørelse nr. 559 af 29.4.2015

Borger.dk