Gå til hovedindhold

Fleksjob - til dig som er selvstændig

Kort fortalt

Fleksjob er et job til dig, som er under folkepensionsalderen og som har varige og væsentlige problemer med din arbejdsevne.

Er du selvstændig og driver virksomhed som hovedbeskæftigelse kan der være en mulighed for fleksjob i din egen virksomhed.

Reglerne blev ændret pr. 1.1.2013. Det betyder, at der på nogle punkter er forskellige regler for personer ansat efter tidligere regler "gamle regler" og  personer, der ansættes efter 1.1.2013 "nye regler" 

Fleksjob til selvstændige gives til personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed som hovedbeskæftigelse, og som på grund af nedsat arbejdsevne har svært ved at fastholde beskæftigelsen i den selvstændige virksomhed

Der er vedtaget en ny lov om fleksjob, der er trådtt i kraft 1.1.2013. Fleksjob, etableret før denne dato er fortsat omfattet af hidtidige regler. Ved evt. ændringer i nuværende fleksjob læs nærmere på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside bm.dk 

 

Fleksjob kan tilbydes selvstændige, der

 • er under folkepensionsalderen
 • ikke modtager førtidspension
 • ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår
 • er beskæftiget ved selvstændig virksomhed her i landet
 • selvstændig virksomhed er hovedbeskæftigelse
 • selvstændig virksomhed skal have været udøvet 12 måneder indenfor de sidste 24 måneder med arbejdstid svarende til over 30 timer pr. uge

Sagsbehandleren skal sammen med ansøger udarbejde en rehabiliteringsplan. Se nærmere under Fleksjob for lønmodtagere..

Hvor oprettes et fleksjob?

I selvstændige erhvervsvirksomheder, der kan betegnes som en virksomhed, hvor indehaveren udøver beskæftigelse for egen eller ægtefællens regning og risiko og med det formål at opnå økonomisk udbytte.

Hvor meget ydes i løntilskud?

Tilskuddet kan macimalt udgøre 135.723 kr. årligt (2017). Tilskuddet bliver nedsat på baggrund af årsindtægten i virksomheden og eventuel anden arbejdsindkomst med 30%. Tilskuddet vil være fuldt aftrappet ved en årsindtægt på ca. 425.000 kr.

Hvor henvender man sig?

Nærmere oplysninger om fleksjob fås i den kommune, hvor man bor. Det er kommunen, der bevilger fleksjobbet og udbetaler løntilskuddet.

Hvor klager man?

Afslag på fleksjob skal begrundes skriftligt og kan ankes til Ankestyrelsen. Klagen skal sendes til kommunen. Klagefrist 4 uger.

Øvrige rettigheder og begrænsninger:

 • Løntilskud til selvstændige beskattes som personlig indkomst.
 • Selvstændige i fleksjob er omfattet af reglerne om sygdom og barsel som andre selvstændige.  Se faktaside om sygedagpenge.
 • Der kan ydes hjælp til værktøj og arbejdsredskaber. Se faktaside om hjælpemidler.
 • Der kan ydes personlig assistance. Henvendelse herom sker til kommunens jobcenter.
 • Invaliditetsydelse kan beholdes.
 • Merudgiftsydelse kan bevilges.

Der kan ikke ydes arbejdsløshedsdagpenge ved ledighed. Bemærk, at ret til ledighedsydelse alene gælder selvstændige, der er visiteret til fleksjob som lønmodtager. Kontakt Jobcentret for nærmere vejledning.

Selvstændige i fleksjob har ikke mulighed for at overgå til efterløn. Derimod vil være mulighed for fleksydelse.

Tilskud til fleksjob bevares ved flytning til anden kommune, forudsat det er den samme arbejdsplads. Se Ankestyrelsens afgørelse 168-12. 

Lovhenvisning og litteratur

Reglerne fremgår af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 75
Arbejdsmarkeds- og Rekruteringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1565 af 23.12.1014

DUKHs guide til borgere, se deres hjemmeside
Borger.dk