Gå til hovedindhold

Fleksjob - til dig som er lønmodtager

Kort fortalt

Fleksjob er et job til dig, som er under folkepensionsalderen og som har varige og væsentlige problemer med din arbejdsevne.

Reglerne blev ændret pr. 1.1.2013. Det betyder, at der på nogle punkter er forskellige regler for personer ansat efter tidligere regler "gamle regler" og  personer, der ansættes efter 1.1.2013 "nye regler" 

Fleksjobregler for personer visiteret efter 1.1.2013 og ledige fleksjobbere med godkendt fleksjob før 1.1.2013

Fleksjob kan tilbydes personer, der

 • er under folkepensionsalderen
 • ikke modtager førtidspension
 • ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår
 • har varige og væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen

Visitation:

Fleksjob kan først tilbydes, når alle relevante tilbud efter beskæftigelsesloven samt andre foranstaltninger, herunder eventuelt forsøg på omplacering på arbejdspladsen har været afprøvet for at bringe/forsøge at fastholde den pågældende i ordinær beskæftigelse. Undtaget er kun personer, hvor det er åbenbart formålsløst at gennemføre foranstaltningerne før en visitation.

Det betyder, at der både kræves lægelig dokumentation og afprøvning i praksis.

En forudsætning for vurdering til fleksjob er en rehabiliteringsplan, som dels udfyldes af ansøger, dels sagsbehandleren.

Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet et skema som skal anvendes.

Når rehabiliteringsplanen er udfyldt og samtlige relevante akter er samlet forelægges sagen for kommunens rehabiliteringsteam.

Rehabiliteringsteamet består af repræsentanter fra jobområdet, socialområdet, sundhed og omsorg, uddannelsesvejledning (for personer under 30 år), sundhedskoordinator samt andre relevante samarbejdspartenere.

Man deltager selv i mødet og kan tage bisiddere med til mødet.

Rehabiliteringsteamet træffer ingen afgørelse, men kan indstille videre til den afgørende myndighed.

Midlertidige fleksjob:

Det første fleksjob bevilges for en 5-årig periode. Bevillingen følges op efter 2½ år og igen efter 5 år, hvor der træffes beslutning om berettigelse til fortsat fleksjob. Personer over 40 år kan bevilges varigt fleksjob, hvis betingelserne er opfyldt.

Fastholdelsesfleksjob:

Med fastholdelsesfleksjob forstås fleksjob oprettet på den arbejdsplads, hvor man i forvejen er ansat.

Det er en betingelse for fleksjob på nuværende arbejdsplads, at man forinden har været ansat efter de sociale kapitlere i de foregående 12 mdr. Sociale kapitler er en del af overenskomsten. Den faglige organisation kan evt. vejlede yderligere.

Fleksjobbevis

En ledig fleksjobber har ret til at få udstedt et fleksjobbevis. Formålet med udstedelse af et fleksjobbevis er, at:

 • give arbejdsgiveren kendskab til fleksjobordningen
 • sikre, at der i jobsøgningen fokuseres mere på den lediges faglige og personlige kompetencer
 • gøre det muligt for den jobsøgende at søge job uden hjælp fra en myndighed
 • sikre, at arbejdsgiveren og jobansøgeren ved, hvem der er den ansvarlige bevillingsmyndighed/kontaktperson

Hvor oprettes et fleksjob?

Fleksjob kan oprettes både hos private og offentlige arbejdsgivere.

Hvad med arbejdstiden?

Fleksjob kan tilbydes på deltid og med de fornødne skånehensyn. 

Hvor stor er lønnen?

Arbejdsgiver udbetaler løn for det arbejde, som bliver udført. Der tages udgangspunkt i gældende overenskomst, som den faglige organisation kan vejlede nærmere om. Der indbetales pensionsbidrag jf. overenskomst afhængig af lønnenes støttelse, ligesom der også indbetales ATP.

Fleksløntilskud

Kommunen beregner et fleksløntilskud afhængig af lønnens størrelse. Fleksløntilskud kan kan max udgøre et beløb, der svarer til 98% af arbejdsløshedsunderstøttelsens højeste beløb (18.027 kr. mdl. i 2017). Tilskuddet aftrappes med 30% når lønnen overstiger 14.116 kr. mdl. (2017)  og 55% af den løn, der ligger ud over 14.116 kr. Det betyder at tilskuddet er helt aftrappet ved en løn på på ca. 38.000 kr. mdl.

5% af fleksløntilskuddet er reserveret til ATP - dog max 500 kr. mdl.

Mentor

En person, der skal i fleksjob kan af kommunen få støtte til en mentor. En mentor skal medvirke til en god start på virksomheden. Det vil primært være relevant ved ansættelse på en ny arbejdsplads. Mentoren kan være en medarbejder, der i forvejen er ansat i virksomheden.

Hvor henvender man sig?

Nærmere oplysninger om fleksjob fås i den kommune, hvor man bor. 

Hvor klager man?

Afslag på fleksjob skal begrundes skriftligt og kan ankes til Ankestyrelsen. Klagen sendes til kommunen. Klagefrist 4 uger.

Vær specielt opmærksom på:

 • skånebehov og arbejdstid skal være aftalt i forbindelse med oprettelse af fleksjobbet
 • at der laves aftale om fortsat pensionsordning eller anden form for forsikring
 • at tage kontakt til evt. nuværende pensionskasse for nærmere vejledning ved ændring af indbetaling begrundet i nedsat arbejdsevne
 • at man på arbejdspladsen har orienteret øvrige kolleger om skånebehov, således at den gode stemning på arbejdspladsen kan bevares, og misforståelser evt. kan undgås

Øvrige rettigheder og begrænsninger:

Ansatte i fleksjob er omfattet af reglerne om sygdom og barsel som andre på arbejdsmarkedet. Ved sygdom får arbejdsgiveren refusion i form af sygedagpenge fra 1. sygedag.  Se faktaside om sygedagpenge.

Der kan ydes hjælp til værktøj, arbejdsredskaber og kortvarige kurser.

Der kan ydes personlig assistance. Henvendelse herom sker til kommunens jobcenter.

Invaliditetsydelse kan beholdes.

Merudgiftsydelse kan bevilges.

Der kan ikke ydes arbejdsløshedsdagpenge ved ledighed. Derimod vil der være mulighed for ledighedsydelse fra kommunen.

Ansatte i fleksjob har ikke mulighed for at overgå til efterløn. Derimod vil være mulighed for fleksydelse.

Hvis man ved ansættelse i fleksjob ikke har optjent feriepenge fra et tidligere job, vil man være berettiget til ledighedsydelse.

Tilskud til fleksjob bevares ved flytning, hvis det sker til anden kommune, forudsat det er samme arbejdsplads. Se Ankestyrelsens afgørelse 168-12.        .

Lovhenvisning og litteratur:

Reglerne fremgår af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 69-75 
Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 754 af 24.6.2013 og nr. 1418 af 23.12.2012

Styrelsen for Fastholdelse og Rekruterings bekendtgørelse nr. 978 af 5.8.2013
Styrelsen for Fastholdelse og Rekruterings vejledning nr. 9602 af 7.11.2013
www.retsinfo.dk
DUKHs lovguide om fleksjob, se deres hjemmeside

Borger.dk 

Cabis hjemmeside