Gå til hovedindhold

§ 56 aftale - til dig som har mere sygefravær på grund af kronisk lidelse

Kort fortalt

En § 56 aftale er en aftale, som kan indgås mellem dig, din arbejdsgiver og din bopælskommune.

Aftalen giver refusion til din arbejdsgiver, ved dit sygefraværs 1. fraværsdag, på grund af din kroniske lidelse.

En § 56 aftale er en aftale, der kan indgås med lønmodtager, arbejdsgiver og lønmodtagers bopælskommune om sygedagpengerefusion til arbejdsgiver fra 1. fraværsdag.

Betingelsen for indgåelse er, at

  • lønmodtagerens sygdomsrisiko er væsentligt forøget på grund af en langvarig eller kronisk lidelse og fraværet skønnes at medføre mindst 10 fraværsdage om året
  • lønmodtageren skal indlægges eller behandles ambulant på sygehus eller tilsvarende behandlingsinstitution, og indlæggelsen eller behandlingen var besluttet på ansættelsestidspunktet
  • arbejdsgiveren allerede har udbetalt sygedagpenge eller løn i arbejdsgiverperioden ( 30 dage) for samme lidelse inden for de seneste 12 mdr.

Arbejdsgiverens ret til at få refunderet udbetalte sygedagpenge omfatter også dagpenge udbetalt i forbindelse med fravær ved indlæggelser eller kontrolundersøgelser og eventuel nødvendig rekreation i forbindelse hermed.

Hvordan sker udbetalingen?

Arbejdsgiveren udbetaler sygedagpenge/løn til lønmodtageren under fraværet. Arbejdsgiveren anmoder herefter om refusion fra kommunen. Refusionen svarer til betingelser/beregning af sygedagpenge. 

Hvor søger man?

Henvendelse om § 56 aftale sker til kommunen. En godkendt aftale er gældende for en periode på 2 år, hvorefter aftalen kan fornyes.

Hvad sker der ved ændring af arbejdsplads?

Hvis lønmodtager får anden arbejdsplads, skal der søges om ny aftale.

Hvad sker der, hvis du kommer i fleksjob?

Der skal ikke oprettes en § 56 aftale i fleksjob. Arbejdsgiver er berettiget til dagpengerefusion fra 1. fraværsdag for personer ansat i fleksjob.

Hvad sker der ved flytning til ny kommune?

Ved flytning skal tilflytningskommunen kontaktes om fortsættelse af aftalen.

Hvor klager man?

Afslag på aftale efter § 56 i sygedagpengeloven skal begrundes skriftligt og kan ankes til Ankestyrelsen. Klagen sendes til kommunen. Klagefrist 4 uger.

Lovhenvisning og litteratur

Lov om sygedagpenge
Arbejdsdirektoratets vejledning nr. 9300 af 25/6 2008

Se også Cabis hjemmeside:

http://www.cabiweb.dk/soeg/?q=%C2%A756